திருப்புதல் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 03:00:00 Hrs
Total Marks : 70

  பகுதி - I

  அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

  கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

  15 x 1 = 15
 1. உள்ளீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

  (a)

  அச்சுப்பொறி

  (b)

  சுட்டி

  (c)

  வரைவி

  (d)

  படவீழ்த்தி

 2. 11012-க்கு நிகரான பதினாறுநிலை மதிப்பு எது?

  (a)

  F

  (b)

  (c)

  (d)

  B

 3. பின்வரும் எந்த சாதனம், நினைவக முகவரி பதிவேட்டில் முகவரியைக் குறிக்கும்போது அதன் இருப்பிடத்தை அடையாளம் காட்டும் ?

  (a)

  லோகேட்டர் (Locator)

  (b)

  என்கோடர் (Encoder)

  (c)

  டிகோடர் (Decoder)

  (d)

  மல்டி ஃபிளக்சர் (Multiplexer)

 4. அண்ட்ராய்டு ஒரு

  (a)

  மொபைல் இயக்க அமைப்பு

  (b)

  திறந்த மூல

  (c)

  கூகுள் உருவாக்கியது

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 5. எந்த பட்டை, திரையின் மேல் பகுதியில் உள்ளது.

  (a)

  பட்டிப்பட்டை

  (b)

  கருவிப்பட்டை

  (c)

  தலைப்புப் பட்டை

  (d)

  பணிப் பட்டை

 6. ஆவணத்தின் தொடக்கத்திற்கு செல்ல குறுக்கு வழி சாவி எது?

  (a)

  Ctrl+Home

  (b)

  Ctrl+End

  (c)

  Home

  (d)

  End

 7. ஒரு வாய்ப்பாடு இவற்றுள் எதில் தொடங்கலாம்?

  (a)

  =

  (b)

  +

  (c)

  -

  (d)

  இவையனைத்தும் 

 8. வலையில் உள்ள ஒவ்வொரு கணிப்பொறியும்______ கருதப்படுவது

  (a)

  புரவலர் (host)

  (b)

  சேவையகம் (server)

  (c)

  பணிநிலையம் (workstation)

  (d)

  முனையம்

 9. பின்வருபவைகளில் எது முடிவு ஒட்டினை குறிக்க பயன்படுகிறது?

  (a)

  < >

  (b)

  %

  (c)

  /

  (d)

  \

 10. ஒரு நெடுவரிசையில் உள்ள இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட  சிற்றறைகளை ஒரு சிற்றறையாக இணைக்க ________ பண்புக்கூறு பயன்படுகிறது.

  (a)

  BGColor 

  (b)

  Background 

  (c)

  Rowspan 

  (d)

  Colspan 

 11. கீழ்கண்டவற்றுள் எதில் CSS சரியாக எழுதப்பட்டுள்ளது?

  (a)

  p{color:red; text-align:center};

  (b)

  p {color:red; text-align:center}

  (c)

  p {color:red; text-align:center;}

  (d)

  p (color:red;text-align:center;)

 12. இவற்றுள் எது கிளைப்பிரிப்பு கூற்றாகும்?

  (a)

  Loop

  (b)

  If-else

  (c)

  Switch

  (d)

  For

 13. முன்வரையறுக்கப்பட்ட செயற்கூறுகள் பின்வருமாறு அழைக்கப்படுகிறது

  (a)

  நூலக செயற்கூறுகள்

  (b)

  சேமிப்பு செயற்கூறுகள்

  (c)

  ஆணைகள்

  (d)

  கட்டளைகள்

 14. கீழ் கண்டவனவற்றில் எது செயல்முறை, பயிற்சி மற்றும் மதிப்பு தொடர்புடையது

  (a)

  உரிமையில்லா நகலாக்கம்

  (b)

  நிரல்கள்

  (c)

  நச்சு நிரல்கள்

  (d)

  கணிப்பொறி நன்னெறி

 15. Other TN 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் Question papers

  11  ஆம் வகுப்பு கணினி பயன்பாடுகள் அனைத்து பாட முக்கிய வினா விடைகள் (11th Standard Tamil Medium Computer application All ... Click To View
  11  ஆம் வகுப்பு கணினி பயன்பாடுகள் முக்கிய வினா விடைகள் (11th Standard Tamil Medium Computer application Important ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - Full Portion ஐந்து மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Computer Application ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - Full Portion மூன்று மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Computer Application ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - Full Portion இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Computer Application ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - திருப்புதல் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2 ( 11th Computer Application - Revision ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - பொதுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2019 - 2020 ( 11th Computer Applications - ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டின் அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Introduction ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணிப்பொறியில் தமிழ் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Tamil ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Computer ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - ஜாவா எழுத்துவடிவ செயற்கூறுகள் (JavaScript Functions) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - ஜாவாஸ்கிரிப்ட் -ல் உள்ள கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - CSS – தொடரும் பணி தாள்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - HTML – பல்லூடகக் கூறுகள் மற்றும் படிவங்கள் இணைத்தல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - HTML உரை வடிவூட்டல், அட்டவணை உருவாக்குதல், பட்டியல்கள் மற்றும் இணைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - ... Click To View