ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டின் அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. CGI –ன் விரிவாக்கம்

  (a)

  common Gateway Interface

  (b)

  Complex Gateway Information

  (c)

  Common Gateway Information

  (d)

  Complex Gateway Interface

 2. மாறும் வலைப்பக்கம் சேவையகத்தில் எதை சேமிக்க உதவும்

  (a)

  வேலை

  (b)

  வழித்தடம்

  (c)

  போக்குவரத்து

  (d)

  பாதை

 3. பயனர் உள்ளீடு செய்த தரவு சேவையகத்திற்கு அனுப்பும் முன் சரிபார்க்கப்படுவதை இவ்வாறு அழைப்பர்

  (a)

  சேவையக போக்குவரத்து

  (b)

  மாறும் வலைப்பக்கம்

  (c)

  சேவையக வழித்தடம்

  (d)

  வலை சேவையகம்

 4. எந்த கூற்றை பயன்படுத்தி ஜாவாஸ்கிரிப்ட்யை செயலசெயல்படுத்தலாம்?

  (a)

  < head >

  (b)

  < Java >

  (c)

  < Script >

  (d)

  < text >

 5. விரிவாக்கம் (DHTML)

  (a)

  Distance Hyper Text Markup language

  (b)

  Dynamic Hyper Text Markup language

  (c)

  Distance High Text Markup language

  (d)

  Dynamic High Text Markup language

 6. Other TN 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் Question papers

  11  ஆம் வகுப்பு கணினி பயன்பாடுகள் அனைத்து பாட முக்கிய வினா விடைகள் (11th Standard Tamil Medium Computer application All ... Click To View
  11  ஆம் வகுப்பு கணினி பயன்பாடுகள் முக்கிய வினா விடைகள் (11th Standard Tamil Medium Computer application Important ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - Full Portion ஐந்து மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Computer Application ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - Full Portion மூன்று மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Computer Application ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - Full Portion இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Computer Application ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - திருப்புதல் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2 ( 11th Computer Application - Revision ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - பொதுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2019 - 2020 ( 11th Computer Applications - ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டின் அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Introduction ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணிப்பொறியில் தமிழ் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Tamil ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Computer ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - ஜாவா எழுத்துவடிவ செயற்கூறுகள் (JavaScript Functions) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - ஜாவாஸ்கிரிப்ட் -ல் உள்ள கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - CSS – தொடரும் பணி தாள்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - HTML – பல்லூடகக் கூறுகள் மற்றும் படிவங்கள் இணைத்தல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - HTML உரை வடிவூட்டல், அட்டவணை உருவாக்குதல், பட்டியல்கள் மற்றும் இணைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - ... Click To View