ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டின் அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. CGI –ன் விரிவாக்கம்

  (a)

  common Gateway Interface

  (b)

  Complex Gateway Information

  (c)

  Common Gateway Information

  (d)

  Complex Gateway Interface

 2. மாறும் வலைப்பக்கம் சேவையகத்தில் எதை சேமிக்க உதவும்

  (a)

  வேலை

  (b)

  வழித்தடம்

  (c)

  போக்குவரத்து

  (d)

  பாதை

 3. பயனர் உள்ளீடு செய்த தரவு சேவையகத்திற்கு அனுப்பும் முன் சரிபார்க்கப்படுவதை இவ்வாறு அழைப்பர்

  (a)

  சேவையக போக்குவரத்து

  (b)

  மாறும் வலைப்பக்கம்

  (c)

  சேவையக வழித்தடம்

  (d)

  வலை சேவையகம்

 4. எந்த கூற்றை பயன்படுத்தி ஜாவாஸ்கிரிப்ட்யை செயலசெயல்படுத்தலாம்?

  (a)

  < head >

  (b)

  < Java >

  (c)

  < Script >

  (d)

  < text >

 5. விரிவாக்கம் (DHTML)

  (a)

  Distance Hyper Text Markup language

  (b)

  Dynamic Hyper Text Markup language

  (c)

  Distance High Text Markup language

  (d)

  Dynamic High Text Markup language