ஜாவாஸ்கிரிப்ட் -ல் உள்ள கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 40
  8 x 1 = 8
 1. if-else_____கூற்றிக்கு மாற்றாக எந்த கூற்றை பயன்படுத்தலாம்

  (a)

  While

  (b)

  If

  (c)

  Else-if

  (d)

  Switch

 2. சரியான தேர்வைக் கண்டறிந்தந்தவுடன் switch case கூற்றிலிருந்து வெளியேற எந்த கூற்று பயன்படும்?

  (a)

  Exit

  (b)

  Default

  (c)

  Case

  (d)

  Break

 3. இவற்றில் எது மடக்கு கூற்று அல்ல

  (a)

  Switch

  (b)

  While

  (c)

  Do-While

  (d)

  For

 4. மடக்கின் எந்தப் பகுதி மடக்கை எத்தனை முறை இயக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும்?

  (a)

  முதல்

  (b)

  இரண்டாவது

  (c)

  மூன்றாவது

  (d)

  இறுதியானது

 5. இவற்றுள் எது கிளைப்பிரிப்பு கூற்றாகும்?

  (a)

  Loop

  (b)

  If-else

  (c)

  Switch

  (d)

  For

 6. கூற்றை இயக்கும் முன் எந்த மடக்கில் நிபந்தனை இயக்கப்படும்?

  (a)

  While

  (b)

  Do while

  (c)

  Break

  (d)

  Continue

 7. எந்த கூற்று கோவையிலுள்ள எல்லா விளைவுகளையும் சோதிக்கப் பயன்படும்?

  (a)

  While

  (b)

  Do while

  (c)

  Switch

  (d)

  If

 8. இவற்றுள் எந்த மடக்கு நிபந்தனையை இயக்கும் முன் ஒரு முறையேனும் இயக்கப்படும்?

  (a)

  For

  (b)

  While

  (c)

  If

  (d)

  Do while

 9. 5 x 2 = 10
 10. ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டில் உள்ள பல வகையான கட்டுப்பாட்டு கூற்றுகள் யாது?

 11. ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டில் உள்ள பல்வேறு கிளைப்பிரிப்பு கூற்றுகள் பட்டியலிடுக

 12. Switch கூற்றின் கட்டளை அமைப்பை எழுதுக

 13. break மற்றும் continue கூற்றுகளின் வேறுபாடுகளை எழுதுக

 14. if...else கூற்றின் கட்டளை அமைப்பைத் தருக.

 15. 4 x 3 = 12
 16. else-if கூற்றின் கட்டளை அமைப்பை எழுதுக

 17. மடக்கு என்றால் என்ன? அதன் வகைகள் யாது?

 18. while மற்றும் do.. while கூற்றுகளின் வேறுபாடுகளை எழுதுக

 19. for கட்டளை அமைப்பு பகுதியின் செயல்பாடுகள் யாவை?

 20. 2 x 5 = 10
 21. switch case கூற்றை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக

 22. 10 எண்களை வெளியீடு செய்வதற்கான ஜாவாஸ்கிரிப்ட் நிரலை எழுதுக

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - ஜாவாஸ்கிரிப்ட் -ல் உள்ள கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Introduction to Javascript Model Question Paper )

Write your Comment