கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 40
  6 x 1 = 6
 1. கீழ் கண்டவனவற்றில் எது செயல்முறை, பயிற்சி மற்றும் மதிப்பு தொடர்புடையது

  (a)

  உரிமையில்லா நகலாக்கம்

  (b)

  நிரல்கள்

  (c)

  நச்சு நிரல்கள்

  (d)

  கணிப்பொறி நன்னெறி

 2. வணிக நிரல்களை போது சட்ட விரோமாக பயன்படுத்துவது

  (a)

  இலவச பொருள்

  (b)

  வேர்ஸ்

  (c)

  இலவச மென்பொருள்

  (d)

  மென்பொருள்

 3. கீழ்கண்டவற்றில் எது தீங்கிழைக்கும் நிரல்கள்?

  (a)

  வார்ம்ஸ்

  (b)

  ட்ரோஜன்

  (c)

  ஸ்பைவேர்

  (d)

  குக்கிகள்

 4. கணிப்பொறி வலைப்பின்னல் வழியாக உள்நுழையவும் வெளியேறும் சமிஜ்ஜைகளை கண்காணிக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் வகை செய்வது

  (a)

  குக்கிஸ்

  (b)

  நச்சுநிரல்

  (c)

  பயர்வால்

  (d)

  வார்ம்ஸ்

 5. சிபர் எழுத்ததை தனி எழுத்தாக மாற்றம் செய்யும் முறை

  (a)

  குறியாக்கம்

  (b)

  மறை குறியாக்கம்

  (c)

  நச்சு நிரல்கள்

  (d)

  பிராக்ஸி சேவையகம்

 6. இ- வணிகம் என்பது

  (a)

  மின்னனு வணிகம்

  (b)

  மின்னனு தரவு மாற்றம்

  (c)

  மின்சார தரவு மாற்றம்

  (d)

  மின்னனு வணிகமயமாக்க

 7. 6 x 2 = 12
 8. ஹார்வஸ்டிங் என்றால் என்ன

 9. வார்ஸ் என்றால் என்ன?

 10. இரண்டு வகையான இணையதள தாக்குதல் பற்றி எழுதுக

 11. குக்கி என்றால் என்ன?

 12. இணைய குற்றத்தின் அச்சுறுத்தல் யாவை?

 13. இணைய குற்றங்களின் வகைகள் யாவை?

 14. 4 x 3 = 12
 15. பையர்வாலின் பங்கு பற்றி எழுதுக?

 16. குறியாக்கம் சமச்சீர் குறியீடு பற்றி விளக்குக

 17. நன்னெறியின் வழிகாட்டுதல்கள் யாவை?

 18. ஃபார்மிங் என்றால் என்ன? விவரி.

 19. 2 x 5 = 10
 20. கணிப்பொறி பயன்படுத்தும் போது ஏற்படும் பல்வேறு குற்றங்கள் யாவை?

 21. இணையதள தாக்குதலின் வகைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Computer Ethics and Cyber Security Model Question Paper )

Write your Comment