தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. அணு எண் 222ஐ கொண்ட தனிமத்தின் IUPAC பெயர் என்னவாக இருக்கும்

  (a)

  bibibiium

  (b)

  bididium

  (c)

  didibium

  (d)

  bibibium

 2. A மற்றும் B ஆகிய தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு முறையே 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 மற்றும் 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,3p5 ஆகும்.இவ்விரு தனிமங்களுக்கிடையே தோன்றும் அயனி சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்பாடு.

  (a)

  AB

  (b)

  AB2

  (c)

  A2B

  (d)

  எதுவும் இல்லை

 3. பின்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடு.

  (a)

  போரானை விட கார்பனின் அணுக்கரு மின்சுமை அதிகம்

  (b)

  போரானை விட காப்பரின் உருவ அளவு பெரியது

  (c)

  கார்பன் எலக்ட்ரான் குறை சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றது

  (d)

  கார்பன் அயனிகி சேர்மங்களை உண்டாக்கும்

 4. ஃப்ளுரினின் அயனியாக்கும் ஆற்றலை கார்பனுடன் ஒப்பிட்டால் ப்ளுரின்

  (a)

  அதிக அயனியாக்கும் ஆற்றல் கொண்டுள்ளது

  (b)

  குறைந்த அயனியாக்கும் ஆற்றல் கொண்டுள்ளது

  (c)

  அதே அளவு அயனியாக்கும் ஆற்றல் கொண்டுள்ளது

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 5. CI- அயனியின் கடைசி எலக்ட்ரானின் Z செயலுறு மதிப்பு.

  (a)

  8.75

  (b)

  5.75

  (c)

  6.75

  (d)

  7.75

 6. 7 x 2 = 14
 7. எலக்ட்ரான் கவர்தன்மையை வரையறு.

 8. முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றலை விட இரண்டாம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் எப்பொழுதும் அதிகம் எனும் கூற்றிலுள்ள உண்மையை எவ்வாறு விளக்குவாய்?

 9. லாந்தனைடுகள் மற்றும் ஆக்டினைடுகளின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பினை தருக.

 10. அயனி ஆரம் கணக்கிட உதவும் பாலிங்கின் இரு கூற்றுகள் யாவை?

 11. சோடியம் மற்றும் மெக்னீசியத்தின் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்புகளை ஒப்பிட்டால், சோடியத்தை விட மெக்னீசியத்தின் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்பு அதிகம். இதற்கான காரணங்களை பட்டியலிடுக.

 12. ஹைட்ரஜனை விட லித்தியத்தின் அயனியாக்கும் ஆற்றல் குறைவாக க் காணப்படுகிறது. உன் விடைக்கான காரணத்தை நியாயப்படுத்துக.

 13. உலோகங்களை விட அலோகங்களின் எலக்ட்ரான் நாட்ட மதிப்புகளை ஏன் அதிகமாக உள்ளன?

 14. 7 x 3 = 21
 15. இயல்பு நிலையிலுள்ள ஹைட்ரஜன் அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரானின் ஆற்றலானது -2.18 × 10-18J ஆகும். அந்த ஹைட்ரஜன் அணுவின் அயனியாக்கும் ஆற்றலை kJ mol-1 அலகில் கணக்கிடுக.

 16. அயனியாக்கும் ஆற்றல் மற்றும் எலக்ட்ரான் நாட்டத்தினை பாதிக்கும் காரணிகளுள் முக்கியமான ஒரு காரணி அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு - விளக்குக.

 17. Z = 118 ஐக் கொண்ட தனிமம், எந்த வரிசை மற்றும் தொகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளது?

 18. குவாண்டம் எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு தனிம வரிசை அட்டவணையின் 5வது வரிசையில் 18 தனிமங்கள் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதை நிறுவுக.

 19. இரண்டாம் வரிசை தனிமங்களின் முரண்பட்ட பண்புகளில் ஏதேனும் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

 20. வாயுநிலையில் உள்ள நடுநிலை அணுவுடன் ஒரு எலக்ட்ரானை சேர்த்து எதிர்மின்சுமையுடைய அயனியை உருவாக்கும்போது வெளியிடப்படும் ஆற்றலே எலக்ட்ரான் நாட்டம். இந்த எலக்ட்ரான் நாட்டத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 21. "தனிமங்களின் பண்புகள் அவற்றின் அணுநிறைகளின் ஆவர்த்தன சார்பாக அமைகின்றன" எனும் கூற்று மெண்டலீஃப் முனமொழிந்தார். மெண்டலீஃ முன்மொழிந்தார். மெண்டலீஃபின் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் உள்ள முரண்பாடுகளை எழுதுக. தக்க உதாரணம் தருக.

 22. 2 x 5 = 10
 23. மூலைவிட்ட தொடர்பினை விவரி.

 24. இணைதிறன் அல்லது ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையை வரையறுத்து அதில் காணப்படும் ஆவர்த்தன தன்மையை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வேதியியல் Chapter 3 தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Chemistry Chapter 3 Periodic Classification Of Elements Important Question Paper )

Write your Comment