ஹைட்ரஜன் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் ஹைட்ரஜன் பற்றிய தவறான கூற்று எது

  (a)

  ஹைட்ரஜன் அயனி, H3O+ கரைசலில் தனித்து உள்ளது

  (b)

  டைஹைட்ரஜன் ஒடுக்க வினைபொருளாக செயல்படுகிறது

  (c)

  ஹைட்ரஜன் மூன்று ஐசோடோப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றுள் டிரிட்டியம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது.

  (d)

  அயனி உப்புகளில், எப்போதும் ஹைட்ரஜன் நேர் அயனியாகக் காணப்படுவதில்லை

 2. நீர் வாயு என்பது

  (a)

  H2O (g)

  (b)

  CO + H2O

  (c)

  CO + H2

  (d)

  CO + N2

 3. நீரின் கடினத்தன்மையை மென்மையாக்கப் பயன்படும் சியோலைட்டானது, நீரேற்றம் அடைந்த

  (a)

  சோடியம் அலுமினியம் சிலிகேட்

  (b)

  கால்சியம் அலுமினியம் சிலிகேட்

  (c)

  ஜிங்க் அலுமினியம் பேரேட்

  (d)

  லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடு

 4. தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாகச் செல்லும் போது கார உலோகங்களின் அடர்த்தி  

  (a)

  அதிகரிக்கிறது

  (b)

  குறைகிறது

  (c)

  அதிகமாகிப் பின் குறைகிறது

  (d)

  குறைந்து பின் அதிகரிக்கிறது

 5. பாரா ஹைட்ரஜனின் காந்தத் திருப்புத் திறன் 

  (a)

  குறைவு 

  (b)

  அதிகம் 

  (c)

  பூஜ்ஜியம் 

  (d)

  மதிப்பு இல்லை

 6. 6 x 2 = 12
 7. HCl மற்றும் NaH ஆகியனவற்றுள் எந்த ஹைட்ரைடு திடப்பொருள் மீதான வாயு. உனது விடைக்கான காரணத்தினைக் கூறு.

 8. இடைச் செருகல் ஹைட்ரைடுகள் அதில் உள்ள உலோகங்களைக் காட்டிலும் குறைவான அடர்த்தியினைப் பெற்றுள்ளது ஏன்?

 9. ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜன் மற்றும் பாரா ஹைட்ரஜன் பண்புகளை வேறுபடுத்துக. 

 10. கனநீரை மின்னாற் பகுத்தவை விளக்குக.

 11. டியூட்ரியம் தயாரித்தல் முறையை அனுக்கரு மாற்ற வினையுடன் விவரி.

 12. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடின் பயன்களை எழுதுக. 

 13. 6 x 3 = 18
 14. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஒரு ஆக்சிஜனேற்றியாகவும், ஆக்சிஜன் ஒடுக்கியாகவும் செயல்படுகிறது. இக்கூற்றினை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் நிரூபிக்க

 15. நீர்வாயு மாற்ற வினை என்றால் என்ன?

 16. ஐசோடோப்புகள் (மாற்றியங்கள்) என்றால் என்ன? ஹைட்ரஜனின் ஐசோடோப்புகளின் பெயர்களை எழுதுக.

 17. கனநீரின் பயன்களைத் தருக

 18. டியூட்டிரியத்தின் பதிலீட்டு வினைகளை விளக்குக

 19. NH3, H2O மற்றும் HF ஆகியவற்றை அவற்றின் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புத் தன்மையின் ஏறு வரிசையில் வரிசைப்படுத்துக. தங்களது வரிசைப்படுத்தலுக்கான அடிப்படையினை விளக்குக.

 20. 3 x 5 = 15
 21. ஹைட்ரஜனின் (A) என்ற ஐசோடோப்பானது 16ம் தொகுதி, 2வது வரிசையில் உள்ள ஈரணு மூலக்கூறுகளுடன் வினைபுரிந்து (B) என்ற அணுக்கரு உலைகளில் மட்டுப்படுத்தியாகச் செயல்படும் சேர்மத்தினைத் தருகிறது. (A) ஆனது (C) – C3H6 உடன் சேர்க்கை வினைக்கு உட்பட்டு (D)யைத் தருகிறது. A, B, C மற்றும் Dயைக் கண்டறி

 22. ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு என்றால் என்ன? மூலக்கூறுக்கு இடைப்பட்ட மற்றும் மூலக்கூறினுள் நிகழும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை விளக்குக.  

 23. ஹைட்ரஜனின் பயன்களை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வேதியியல் Chapter 4 ஹைட்ரஜன் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Chemistry Chapter 4 Hydrogen Model Question Paper )

Write your Comment