தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  12 x 1 = 12
 1. அணு எண் 222ஐ கொண்ட தனிமத்தின் IUPAC பெயர் என்னவாக இருக்கும்

  (a)

  bibibiium

  (b)

  bididium

  (c)

  didibium

  (d)

  bibibium

 2. பின்வரும் தனிமங்களுள் அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை கொண்ட தனிமம் எது?

  (a)

  குளோரின்

  (b)

  நைட்ரஜன்

  (c)

  சீசியம்

  (d)

  புளூரின்

 3. தவறான கூற்றை கண்டறிக

  (a)

  ஐசோ எலக்ட்ரானிக் உறுப்புகளுள், குறைவான நேர்மின்சுமையைப் பெற்றுள்ள நேர்மின் அயனி, குறைவான அயனி ஆரத்தினை பெறும்.

  (b)

  ஐசோ எலக்ட்ரானிக் உறுப்புகளுள்,அதிகமான எதிர்மின்சுமையைப் பெற்மையைப் பெற்றுள்ள எதிர்மின் அயனி,அதிகமான அயனி ஆரத்தினை பெறும்.

  (c)

  தனிமவரிசை அட்டவணையில் முதல் தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக வரும்போது தனிமங்களின் அணு ஆரம் அதிகரிக்கின்றது.

  (d)

  தனிமவரிசை அட்டவணையின் இரண்டாம் வரிசையில் இடமிருந்து வலமாக செல்லும்போது அணு ஆரம் குறைகிறது

 4. பின்வரும் தனிமங்களுள் குறைவான எலக்ரான் கவர்தன்மை கொண்ட தனிமம் எது?

  (a)

  புரோமின்

  (b)

  குளோரின்

  (c)

  அயோடின்

  (d)

  ஹைட்ரஜன்

 5. நேர் குறி எலக்ட்ரான் நாட்ட மதிப்பினை பெற்றுள்ளத் தனிமம்

  (a)

  ஹைட்ரஜன்

  (b)

  சோடியம்

  (c)

  ஆர்கான்

  (d)

  புளூரின்

 6. பின்வரும் தனிமங்களுள் இரண்டாவதாக அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை கொண்ட தனிமம் எது?

  (a)

  குளோரின்

  (b)

  புளூரின்

  (c)

  ஆக்ஸிஜன்

  (d)

  சல்பர்

 7. Mg-ன் IE1 மற்றும் IE2 முறையே 179 மற்றும் 348 kcal mol-1 ஆகும். Mg → Mg2+ + 2e- என்ற வினைக்கு தேவைப்படும் ஆற்றல்

  (a)

  +169 kcal mol-1

  (b)

  - 169 kcal mol-1

  (c)

  + 527 kcal mol-1

  (d)

  - 527 kcal mol-1

 8. Na, Mg மற்றும் Si ஆகியவைகளின் முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் முறையே 496, 737 மற்றும் 786 kJ mol-1 ஆகும்.AI-ன் அயனியாக்கும் ஆற்றல் பின்வரும் எந்த மதிப்பிற்கு அருகில் இருக்கும்

  (a)

  760kj mol-1

  (b)

  575kj mol-1

  (c)

  801kj mol-1

  (d)

  419kj mol-1

 9. தனிம வரிசை அட்டவணையில் இடமிருந்து வலமாக செல்லும்போது எலக்ட்ரான் நாட்ட மதிப்பு எவ்வாறு மாறுபடுகிறது?

  (a)

  பொதுவாக அதிகரிக்கின்றது

  (b)

  பொதுவாக குறைகின்றது

  (c)

  எவ்வித மாற்றமுமில்லை

  (d)

  முதலில் அதிகரிக்கிறது பின்பு குறைகிறது

 10. ஃப்ளுரினின் அயனியாக்கும் ஆற்றலை கார்பனுடன் ஒப்பிட்டால் ப்ளுரின்

  (a)

  அதிக அயனியாக்கும் ஆற்றல் கொண்டுள்ளது

  (b)

  குறைந்த அயனியாக்கும் ஆற்றல் கொண்டுள்ளது

  (c)

  அதே அளவு அயனியாக்கும் ஆற்றல் கொண்டுள்ளது

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 11. CI- அயனியின் கடைசி எலக்ட்ரானின் Z செயலுறு மதிப்பு.

  (a)

  8.75

  (b)

  5.75

  (c)

  6.75

  (d)

  7.75

 12. பின்வரும் தனிமங்களை கவனி Li, Na, K, Cs இவற்றின் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்பின்அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துக்க.

  (a)

  Li > Na K > Cs

  (b)

  Cs < K < Na < Li

  (c)

  Li < Na < K < Cs

  (d)

  Cs > K > Na > Ki

 13. 7 x 2 = 14
 14. நவீன ஆவர்த்தன விதியை வரையறு.

 15. செயலுறு அணுக்கரு மின்சுமை என்றால் என்ன?

 16. மெக்னீசியம் அடுத்தடுத்து எலக்ட்ரான்களை இழந்து Mg+, Mg2+ மற்றும் Mg3+ அயனிகளை தருகிறது.இதில் அதிக அயனியாக்கும் ஆற்றல் தேவைப்படும் படி எது? ஏன்?

 17. எலக்ட்ரான் கவர்தன்மையை வரையறு.

 18. லாந்தனைடுகள் மற்றும் ஆக்டினைடுகளின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பினை தருக.

 19. ஹைட்ரஜனை விட லித்தியத்தின் அயனியாக்கும் ஆற்றல் குறைவாக க் காணப்படுகிறது. உன் விடைக்கான காரணத்தை நியாயப்படுத்துக.

 20. முதலாம் தொகுதியில் சீசியம் மட்டுமே ஒளிமின் விளைவை ஏற்படுத்தும். காரணம் கூறு.

 21. 3 x 3 = 9
 22. அயனியாக்கும் ஆற்றல் மற்றும் எலக்ட்ரான் நாட்டத்தினை பாதிக்கும் காரணிகளுள் முக்கியமான ஒரு காரணி அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு - விளக்குக.

 23. ஹேலஜன்கள் ஆக்ஸிஜனேற்றியாக செயல்படுவது ஏன்?

 24. இரண்டாம் வரிசை தனிமங்களின் முரண்பட்ட பண்புகளில் ஏதேனும் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

 25. 3 x 5 = 15
 26. அயனி ஆரத்தினை கண்டறியும் பாலிங் முறையினை விவரி.

 27. மூலைவிட்ட தொடர்பினை விவரி.

 28. திரைமறைப்பு விளைவு என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வேதியியல் - தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Chemistry - Periodic Classification Of Elements Model Question Paper )

Write your Comment