இயற் மற்றும் வேதிச்சமநிலை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. குளிர்ந்த நீரில் கார்பன்டை ஆக்ஸைடு வாயுவின் கரைதிறனை எவ்வாறு அதிகரிக்கலாம் _________________

  (a)

  அழுத்தத்தினை அதிகரித்து

  (b)

  அழுத்தத்தினை குறைத்து

  (c)

  கன அளவினை அதிகரித்து

  (d)

  இவற்றில் ஏதுமில்லை

 2. 2A(g) ⇌ 2B(g) + C2(g) என்ற சமநிலையில், 400K வெப்பநிலையில் A, B மற்றும் C2வின்
  சமநிலைச் செறிவுகள் முறையே 1 \(\times\) 10–4 M, 2.0 \(\times\) 10–3 M, 1.5 \(\times\) 10–4 M. 400K, வெப்பநிலையில் சமநிலையின் KC மதிப்பு யாது?

  (a)

  0.06

  (b)

  0.09

  (c)

  0.62

  (d)

  \(\times\) 10-2

 3. AB (g) ⇌ A(g) + B(g) என்ற வினையின், சமநிலையில் மொத்த அழுத்தம் P-ல் AB ஆனது 20% சிதைவடைந்தால், எந்த சமன்பாட்டினால் சமநிலை மாறிலி Kயானது மொத்த அழுத்தம் Pயுடன் தொடர்படுத்தப்படும்

  (a)

  P  = 24 KP

  (b)

  P = 8 K

  (c)

  24 P = KP

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 4. Fe (OH)3 (s) ⇌ Fe3+(aq) + 3OH(aq), என்ற வினையில் OH- அயனியின் செறிவு ¼ மடங்காக குறைந்தால், Fe3+ன் சமநிலைச் செறிவானது

  (a)

  மாறாது

  (b)

  ¼ மடங்காக அதுவும் குறையும்

  (c)

  4 மடங்காக அதிகரிக்கும்

  (d)

  64 மடங்காக அதிகரிக்கும்

 5. ஒரு வேதிச் சமநிலையில், முன்னோக்கு வினையின் வினைவேக மாறிலி 2.5\(\times\)10மற்றும் சமநிலை மாறிலி 50 எனில் பின்னோக்கு வினையின் வினைவேக மாறிலி

  (a)

  11.5

  (b)

  50

  (c)

  \(\times \) 102

  (d)

  \(\times \) 10-3

 6. 10 x 2 = 20
 7. செறிவில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை எனில், சமநிலையானது ஏன் இயங்குச் சமநிலை என கருதப்படுகிறது?

 8. லீ – சாட்லியர் தத்துவம் வரையறு.

 9. நிறைதாக்க விதியினை வரையறு.

 10. வான்ட் ஹாஃப் சமன்பாட்டினை வருவி.

 11. KP மற்றும் KC க்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.

 12. உருகுநிலை அல்லது உறைநிலை என்பது யாது?

 13. சமநிலை மாறிலியின் வரம்பு யாது?

 14. ஒருபடித்தான சமநிலை என்றால் என்ன?

 15. பலபடித்தான சமநிலை என்றால் என்ன?

 16. வாண்ட் ஹாப் சமன்பாடு பற்றி எழுதுக.

 17. 5 x 3 = 15
 18. ஒரு மூடிய ஒரு லிட்டர் கலனில், ஒரு மோல் PCl5 வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. சமநிலையில் 0.6 மோல் குளோரின் இருந்தால் சமநிலைமாறிலி மதிப்பினைகணக்கிடுக.

 19. N2O2(g) \(\rightleftharpoons \) 2NO2(g)
  373Kல், மேற்கண்டுள்ள வினைக்கு KC = 0.21. கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் N2O4 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் செறிவுகள் முறையே 0.125 mol dm-3 மற்றும் 0.5 mol dm-3 என கண்டறியப்பட்டது. இவ் விவரங்களிலிருந்து வினை நிகழும் திசையினை நாம் பின்வருமாறு தீர்மானிக்க இயலும்.

 20. 250 C வெப்பநிலையில் ஒரு சமநிலை வினைக்கு Kp=0.0260 மற்றும் ΔH= 32.4KJmol-1 370 C வெப்பநிலையில் KPன் மதிப்பினைக் கண்டறிக.

 21. சமநிலை மாறிலி எனப்படுவது எது?

 22. சமநிலையின் மீது வினைவேக மாற்றியின் விளைவை  எழுதுக. 

 23. 2 x 5 = 10
 24. 500ml குடுவையில் 1 மோல் CH4, 1மோல் CS2 2மோல் H2S மற்றும் 2 மோல் Hகலக்கப்படுகிறது. இவ்வினையின் சமநிலை மாறிலி KC = 4\(\times\)10-2 mol2 lit-2. இவ்வினையானது சமநிலையை அடைய எந்த திசையில் நகரும்?

 25. HI உருவாதல் வினைக்கான KP மற்றும் KC க்கான மதிப்பினை கணக்கிட்டு .

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வேதியியல் - இயற் மற்றும் வேதிச்சமநிலை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Chemistry - Physical and Chemical Equilibrium Model Question Paper )

Write your Comment