வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியை கூறு.

 2. ஹெஸ்ஸின் வெப்பம் மாறா கூட்டல் விதியை வரையறு.

 3. பின்வரும் நிலைகளில் வினை நிகழ் தன்மையை நிர்ணயிக்கவும்.
  (i)\(\triangle \)H மற்றும் \(\triangle \)S இரண்டும் நேரக்குறி மதிப்பை பெற்றிருக்கும்போது   
  (ii)\(\triangle \)H மற்றும் \(\triangle \)S இரண்டும் எதிர்குறி  மதிப்பை பெற்றிருக்கும்போது  
  (iii)\(\triangle \)H குறைகிறது ஆனால் \(\triangle \)S அதிகரிக்கிறது 

 4. கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றலை வரையறு 

 5. உணவின் கலோரி மதிப்பு வரையறு?கலோரி மதிப்பீட்டின் அலகு யாது?

 6. படிகக்கூடு ஆற்றல் என்றால் என்ன?

 7. பின்வருவனவற்றுள் நிலை மற்றும் வழிச்சார்புகளை கண்டறிக.
  அ.என்தால்பி
  ஆ.என்ட்ரோபி
  இ.வெப்பம்
  ஈ.வெப்பநிலை
  உ.வேலை
  ஊ.கட்டிலா ஆற்றல்

 8. பின்வரும் செயல்முறைகளுக்கான நிபந்தனைகளை தருக.
  1.வெப்பம் மாறா செயல்முறை 
  2.வெப்பநிலை மாறா செயல்முறை 
  3.அழுத்தம் மாறா செயல்முறை 
  4. கனஅளவு மாறா செயல்முறை 
  5. சுற்று செயல்முறை 

 9. பின்வருவனவற்றிற்கு நடைமுறைக்குறியீடுகளை எழுதுக.
  1.அமைப்பினால் வெப்பமானது உறிஞ்சப்பிடும் போது 
  2.அமைப்பிலிருந்து வெப்பமானது வெளியேறும் போது 
  3.அமைப்பினால் வேலை செய்யப்படும் போது 
  4.அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்படும் போது 

 10. கீழ்க்காணும் அமைப்புகளுக்கு என்ட்ரோபி மாற்றம் எவ்வாறு குறிக்கப்படுகிறது?
  1.வெப்பநிலை மாறா மற்றும் அழுத்தம் மாறா செயல்முறை 
  2.வெப்பநிலை மாறா மற்றும் கனஅளவு மாறா செயல்முறை 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வேதியியல் - வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Standard Chemistry - Thermodynamics Two Marks Questions )

Write your Comment