வேதியியலின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள் மற்றும வேதிக் கணக்கீடுகள் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. 40 மி.லி மீத்தேன் வாயுவானது 80 மி.லி ஆக்சிஜனைக் கொண்டு முழுமையாக எரிக்கப்படுகிறது. அறை வெப்பநிலைக்கு குளிர்விக்கப்பட்ட பிறகு மீதமுள்ள வாயுவின் கனஅளவு

  (a)

  40 மி.லி CO2 வாயு

  (b)

  40 மி.லி CO2 மற்றும் 80 மி.லி H2O வாயு

  (c)

  60 மி.லி CO2 மற்றும் 60 மி.லி H2O வாயு

  (d)

  120 மி.லி CO2 வாயு

 2. தனிமம் X ன் ஐசோடோப்புகளின் இயைபு பின்வருமாறு அமைகிறது. 200X=90%, 199X = 8 %, 202X = 2 % இயற்கையில் கிடைக்கும் தனிமம் X ன் தோராய அணு நிறை மதிப்பு

  (a)

  201 u

  (b)

  202 u

  (c)

  199 u

  (d)

  200 u

 3. கூற்று (A): இரு மோல் குளுக்கோஸில் 12.044 × 1023 குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகள் உள்ளன.
  காரணம் (R): ஒரு மோல் அளவுள்ள எந்த ஒரு பொருளிலும் உள்ள உட்பொருட்களின் எண்ணிக்கை 6.02x1022 

  (a)

  கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் சரி, மேலும் காரணம் (R) ஆனது கூற்று (A)க்கான சரியான விளக்க

  (b)

  கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் சரி, மேலும் காரணம் (R)ஆனது கூற்று (A)க்கான சரியான விளக்கமல்ல

  (c)

  கூற்று (A) சரி மற்றும் காரணம் (R) தவறு

  (d)

  கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் தவறு

 4. கார்பன், கார்பன் மோனாக்ஸைடு கார்பன் டையாக்ஸைடு எனும் இரண்டு ஆக்ஸைடுகளை உருவாக்குகிறது. எந்த தனிமத்தின் சமான நிறை மாறாமல் உள்ளது?

  (a)

  கார்பன்

  (b)

  ஆக்ஸிஜன்

  (c)

  கார்பன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன்

  (d)

  கார்பன், ஆக்ஸிஜன் இரண்டுமில்லை

 5. இணைதிறன் மூன்று கொண்ட உலோகத் தனிமத்தின் சமான நிறை 9g.eq-1 அதன் நீரற்ற ஆக்ஸைடின் மூலக்கூறு நிறை

  (a)

  102 g

  (b)

  27 g

  (c)

  270 g

  (d)

  78 g

 6. கீழ்கண்டவற்றைக் கவனி:
  I. அழுத்தம் II. வெப்பநிலை 
  இவற்றுள், பருப்பொருளை அதன் ஓர் இயற் நிலைமையிலிருந்து மற்றோரு நிலைமைக்கு மாற்ற மேற்கண்ட எதை மாற்றியமைக்க வேண்டும்?

  (a)

  I. மட்டும் 

  (b)

  II. மட்டும் 

  (c)

  இரண்டும் 

  (d)

  இரண்டும் இல்லை 

 7. பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானதைத் தேர்ந்தெடு 

  (a)

  பருப்பொருட்களை அவற்றின் வேதித்தன்மை அடிப்படையில் தூயபொருட்கள் மற்றும் கலவைகள் என வகைப்படுத்தலாம் 

  (b)

  கலவைகள் என்பவை எளிய அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டவை.

  (c)

  ஒரே ஒரு வகை அணுக்களை மட்டுமே உள்ளடக்கியவை தனிமம் எனப்படும்.

  (d)

  இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வெவ்வேறு தனிம அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகளை உள்ளடக்கியது சேர்மங்களாகும்.

 8. சேர்மங்களின் பண்புகளை அவற்றில் அடங்கியுள்ள தனிமங்களின் பண்புகளிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கும். பின்வருவனவற்றுள் எது சேர்மம்?

  (a)

  சோடியம் 

  (b)

  குளோரின் 

  (c)

  கார்பன்டை ஆன்சைடு 

  (d)

  அனைத்தும் 

 9. பின்வருவனவற்றுள் 1amu க்கு சமமான மதிப்பு என்ன?

  (a)

  1.6605x 1027kg 

  (b)

  1.6605x 10-27kg 

  (c)

  0.16605x 1027kg 

  (d)

  0.16605x 10-27kg 

 10. ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு நிறை என்ன?

  (a)

  1.66 u 

  (b)

  2.016u 

  (c)

  3.14u 

  (d)

  4.56u 

 11. 5 x 2 = 10
 12. ஒப்பு அணு நிறை வரையறு

 13. மோல் எனும் வார்த்தையிலிருந்து என்ன புரிந்து கொண்டாய்?

 14. சமான நிறை வரையறு

 15. பருப்பொருள் - வரையறு.

 16. ''சேர்மங்களின் பண்புகள் அவற்றின் அடங்கியுள்ள தனிமங்களின் பண்புகளிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கும்" இக்கூற்றை தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

 17. 5 x 3 = 15
 18. 10 மோல் அம்மோனியாவை உருவாக்க எத்தனை மோல் ஹைட்ரஜன் தேவை?

 19. 32 g மீத்தேன் எரிக்கப்படும் போது உருவாகும் நீரின் அளவினைக் கணக்கிடுக

 20. திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலைகளில் 50 g கால்சியம் கார்பனேட்டை முற்றிலுமாக எரிப்பதால் உருவாகும் கார்பன் டைஆக்ஸைடின் கனஅளவு எவ்வளவு?

 21. இணையும் வினைகளை எடுத்துக் காட்டுடன் விளக்குக.

 22. சிதைவடையும் வினைகளை தக்க சான்றுடன் விளக்கு.

 23. 3 x 5 = 15
 24. அலுமினியத்திற்கும், பெர்ரிக் ஆக்ஸைடிற்கும் இடையே நிகழும் வினை 3273K அளவிற்கு வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது, இது உலோகங்களை வெட்டவும், ஒட்டவும் பயன்படுகிறது. Alன் அணு நிறை = 27u, 0 னின் அணு நிறை = 16 u)
  2Al + Fe2O3 → Al2O3 +2Fe; இந்த வினையில் 324 g அலுமினியத்தை 1.12 Kg பெர்ரிக் ஆக்ஸைடுடன் வினைப்படுத்தும்போது
  i) உருவாகும் Al2O3 இன் நிறையைக் காண்க
  ii) வினையின் முடிவில் வினைபுரியாமல் உள்ள "அதிகப்படியான வினைப்பொருள்" எவ்வளவு மீதமுள்ளது?

 25. மீத்தேனில் எறிதல் வினையினை கருத்திற் கொண்டு வேதிவினைக் கூறுவிகிதக் கணக்கீட்டை காண்க.

 26. ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணைக் கண்டறிவதற்கான விதிகளை எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about Plus 1 வேதியியல் Chapter 1 வேதியியலின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள் மற்றும வேதிக் கணக்கீடுகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Chemistry Chapter 1 Basic Concepts of Chemistry and Chemical Calculations Important Question Paper )

Write your Comment