கணினி அறிமுகம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 3 = 30
 1. கணிப்பொறியின் தன்மைகள் யாவை?

 2. கணிப்பொறியின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

 3. உள்ளீட்டு சாதனங்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

 4. ஏதேனும் மூன்று வெளியீட்டு சாதனங்களை விளக்குக?

 5. ஒளியியல் சுட்டி மற்றும் லேசர் சுட்டி வேறுபடுத்துக

 6. தட்டல் வகை அச்சுப்பொறியைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 7. ஆறாவது தலைமுறையின் தன்மைகளைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

 8. திரையகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பியல்புகளை பற்றி எழுதுக.

 9. ஒளிவழி எழுத்துப் படிப்பான் (Optical Character Reader) என்றால் என்ன?

 10. குரல் உள்ளீட்டு சாதனம் (Voice Input systems) - குறிப்பு வரைக.

 11. 4 x 5 = 20
 12. கணிப்பொறியின் அடிப்படை பாகங்களைத் தெளிவான விளக்கப்படத்துடன் விளக்கு.

 13. கணிப்பொறியின் பல்வேறு தலைமுறைகளை விளக்குக.

 14. பின்வருபவற்றை விளக்குங்கள்
  அ) மைபீச்சு அச்சுப்பொறி
  ஆ) பல்லூடகப் படவீழ்த்தி
  இ) பட்டைக் குறியீடு / QR குறியீடு படிப்பான்

 15. மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சுட்டியின் வகைகளை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணினி அறிமுகம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Applications - Introduction To Computers Three and Five Marks Questions )

Write your Comment