எண் முறைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 18
  9 x 2 = 18
 1. தரவு என்றால் என்ன?

 2. 1ன் நிரப்பு முறைக்கான வழிமுறைகளை எழுதுக

 3. (46)10க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 4. (28)10 க்கு 1ன் நிரப்பு முறையில் விடை காண முடியாது. ஏன் காரணம் கூறு.

 5. எழுத்துருக்களை நினைவகத்தில் கையாளுவதற்கான குறியீட்டு முறைகளைப் பட்டியலிடுக.

 6. பைட் என்றால் என்ன?

 7. எண்ணிலை எண்முறை குறிப்பு வரைக.

 8. கணிப்பொறியில் எங்கள் எந்தெந்த வழிகளில் பிரதியிடப்படுகின்றன?

 9. BCD குறியீட்டு முறை என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - எண் முறைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Applications - Number Systems Two Marks Questions )

Write your Comment