கணினி அமைப்பு மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. கணிப்பொறி அமைப்பு, கணிப்பொறி கட்டமைப்பு வேறுபடுத்துக.

 2. தரவின் அளவைப் பொருத்து நுண்செயலியை வகைப்படுத்துக

 3. கட்டளையின் தொகுதியின் அடிப்படையில் நுண்செயலியின் வகைகளை எழுதுக

 4. கணிப்பொறியில் பயன்படுத்தப்படும் இடைமுகம் மற்றம் தொடர்புமுகங்களை எழுதுக.

 5. ஃபிளாஷ் நினைவகம் மற்றம் EEPROM எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?

 6. 5 x 5 = 25
 7. நுண்செயலியின் பண்பு கூறுகளை விளக்குக.

 8. படித்தல் / எழுதுதல் (READ / WRITE) செயல்களை செயலி எவ்வாறு செய்கிறது? விளக்குக

 9. இயக்க நேரத்தின் அடிப்படையில் நினைவக சாதனங்களை ஏறுவரிசையில் அமைக்கவும்.

 10. ROM ன் வகைகளை பற்றி விளக்கமாக எழுதுக.

 11. பலவகையான இரண்டாம் நிலை சேமிப்பு சாதனங்கள் பற்றி விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணினி அமைப்பு மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Applications - Computer Organization Three and Five Marks Questions )

Write your Comment