கணினி அமைப்பு இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. ஒரு நுண்செயலின் பண்புகளைக் குறிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 2. நிரல் கவுண்ட்டர் என்றால் என்ன?

 3. EPROM- உள்ள தரவை எவ்வாறு அழிப்பாய்?

 4. நுண் செயலி என்றால் என்ன?

 5. அமைப்புப் பாட்டை (System Bus) என்றால் என்ன?

 6. வேர்டு அளவு (Word Size) குறிப்பு வரைக.

 7. பாட்டை (Bus) என்றால் என்ன?

 8. PROM எவ்வாறு ROM நினைவகத்திலிருந்து வேறுபடுகின்றது?

 9. கேச் (Cache) நினைவகம் -குறிப்பு வரைக.

 10. வேறுபடுத்துக: DVD மற்றும் ஃபுளுரே வட்டு (Blu-Ray).

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணினி அமைப்பு இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Applications - Computer Organization Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment