கணினி அறிமுகம் இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. கணிப்பொறி என்றால் என்ன?

 2. மையச் செயலகத்தின் பகுதிகள் யாவை?

 3. கட்டுப்பாட்டகத்தின் செயல்களை எழுதுக?

 4. உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு வேறுபடுத்துக.

 5. கணிப்பொறியின் தந்தை என அழைக்கப்படுவர் யார்? ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார்? 

 6. இரண்டாம் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளின் நிறைகள் யாவை?

 7. நான்காம் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளின் நிறைகள் யாவை?

 8. ஆறாம் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளின் நிறைகள் யாவை?

 9. தரவுச் செயலாக்கம் என்றால் என்ன?

 10. சுட்டி என்றால் என்ன?

 11. சுட்டியின் சில செயல்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக. 

 12. வருடி (Scanner) - குறிப்பு வரைக.

 13. நானோ தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன?

 14. Boot Strap Loader என்றால் என்ன?

 15. அச்சுபொறிகள் என்றால் என்ன? அதன் வகைகள் யாவை? 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணினி அறிமுகம் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Applications - Introduction to Computers Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment