ஜாவா எழுத்துவடிவ செயற்கூறுகள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  4 x 1 = 4
 1. அளபுருக்கள் இவ்வாறாக செயல்படுகிறது

  (a)

  உள்ளமை மாறி

  (b)

  இனக்குழு மாறி

  (c)

  கோப்பு மாறி

  (d)

  தொகுதி மாறி

 2. நீண்ட நிரல்கள் சிறிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுவது

  (a)

  கூறுகள்

  (b)

  தொகுதி

  (c)

  கணங்கள்

  (d)

  குழு

 3. கீழ்கண்டவற்றுள் எது நிரலை கூறுகளாக்க நிரலருக்கு அனுமதி அளிக்கிறது?

  (a)

  நூலக செயற்கூறுகள்

  (b)

  பயனர் வரையறுக்கும் செயற்கூறுகள்

  (c)

  இயல்பு செயற்கூறுகள்

  (d)

  சாதாரணமான செயற்கூறுகள்

 4. பின்வருவனவற்றுள் எது மறுபயனாக்கத்தையும், நிரல் தெளிவையும் மேன்படுத்தகிறது?

  (a)

  செயற்கூறுகள்

  (b)

  கூறுகள்

  (c)

  கணங்கள்

  (d)

  ஆணைகள்

 5. 5 x 2 = 10
 6. ஜாவாஸ்கிரிப்ட் செயற்கூறு என்றால் என்ன?

 7. செயற்கூறின் பயன்பாடு யாது?

 8. குறிப்பு வரைக- நூலக செயற்கூறுகள்

 9. குறிப்பு வரைக – பயனர் வரையறுக்கும் செயற்கூறுகள்

 10. செயற்கூறின் கட்டளையமைப்பு எழுதுக

 11. 2 x 3 = 6
 12. ஒரு எண்ணின் கனசதுரத்தைக் கண்டறிய செயற்கூறினைப் பயன்படுத்தி ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வடிவ நிரல் எழுதுக.

 13. 10 எண்களின் கூட்டலைக் கண்டறிய செயற்கூறினைப் பயன்படுத்தி ஜாவாஸ்கிரிப்ட் நிரல் எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - ஜாவா எழுத்துவடிவ செயற்கூறுகள் Book Back Questions ( 11th Computer Applications - Javascript Functions Book Back Questions )

Write your Comment