எண் முறைகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 51
  12 x 3 = 36
 1. எண் முறையில் அடிமானம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 2. இருநிலை எண் முறை – குறிப்பு வரைக.

 3. (150)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றி, அதனை எண்ணிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 4. ISCII குறிப்பு வரைக.

 5. கூட்டு: (அ) -2210 + 1510 (ஆ) 2010 + 2510

 6. பிட் (Bit) என்றால் என்ன?

 7. வேர்டு நீளம் (Word Length) என்றால் என்ன?

 8. குறிப்பு வரைக: பதின்ம நிலை எண்முறை.

 9. பதினாறு நிலை எண்முறை பற்றிக் குறிப்பு எழுதுக.

 10. ASCII குறிப்பு வரைக.

 11. EBCDIC குறிப்பு வரைக.

 12. யுனிட்கோட் (Unicode) என்பதன் பயன் யாது? 

 13. 3 x 5 = 15
 14. (அ) மிதப்புப் புள்ளி பதின்ம எண்ணை, இருநிலை எண்ணாக மாற்றுவதற்கான வழிமுறைகளை விவரி.
  (ஆ) (98.46)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 15. பின்வரும் பதின்ம எண்களுக்கு 1ன் நிரப்பி மற்றும் 2ன் நிரப்பிகளை காண்க
  (அ) -98
  (ஆ) -135

 16. (அ) கூட்டுக: 11010102 + 1011012
  (ஆ) கழிக்க: 11010112 – 1110102

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - எண் முறைகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Applications - Number Systems Three and Five Marks Questions )

Write your Comment