இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. நேரம் பகிர்தல் இயக்க அமைப்பின்  நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் என்ன ?

 2. மொபைல் இயக்க அமைப்பின் உதாரணங்களை விளக்குங்கள்.

 3. விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் இயக்க அமைப்பின் வேறுபாடுகள் யாவை ?

 4. இயக்க அமைப்பின் செயலி மேலாண்மையின் நெறிமுறைகளை  விளக்குக

 5. செயல் மேலாண்மை என்றால் என்ன?

 6. 5 x 5 = 25
 7. பரவல் இயக்க அமைப்பின் கருத்துரு பற்றி விளக்குக.

 8. ஒரு இயக்க அமைப்பின் முக்கியநோக்கங்களை விளக்குக

 9. திறந்த மூல இயக்க அமைப்பின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை  விளக்குக

 10. ஒரு பயன்பாட்டிற்கான இடைமுகத்தை வடிவமைக்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவற்றைப் பட்டியலிடுக.

 11. கோப்பு மேலாண்மை - குறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Applications - Operating Systems Three and Five Marks Questions )

Write your Comment