இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. நினைவக மேலாண்மையின்  நன்மைகள் யாவை?

 2. பலபயனரின் இயக்க அமைப்பு என்றால் என்ன?

 3. பாதுகாப்பு  மேலாண்மையின்  நன்மைகள் யாவை ?

 4. பல்பணியாக்கம் என்றால் என்ன?

 5. கணிப்பொறி பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வேறு இயக்க அமைப்புகள் யாவை ?

 6. மென்பொருள் என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை விளக்குக.

 7. இயக்க அமைப்பு என்றால் என்ன?

 8. செயல்முறைகளின் வகைகள் யாவை?

 9. முக்கிய இயக்க அமைப்புகள் சிலவற்றைப் பட்டியலிடுக.

 10. நினைவக மேலாண்மை என்றால் என்ன?

 11. இயக்க அமைப்பின் முக்கியச் சிறப்பியல்புகளைப் பாட்டிலிடுக.

 12. பிழை சகிப்புத்தன்மை என்றால் என்ன?

 13. மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் என்றால் என்ன?   

 14. ரியாக்ட் OS என்றால் என்ன?

 15. ஒரு இயக்க முறைமையின் இரண்டு வேறு சில செயல்பாடுகளைக் கூறுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Operating Systems Two Marks Questions )

Write your Comment