ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் வேலை செய்தல் (Basics) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. முதல் அட்டவணை செயலி எது?

  (a)

  எக்ஸெல் (Excel)

  (b)

  லோட்டஸ் 1-2-3 (Lotus 1-2-3)

  (c)

  விசி கால்க் (Visicalc)

  (d)

  ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் (OpenOffice Calc)

 2. அட்டவணைத்தாளிளிற்குள் நுண்ணறை சுட்டியை முன்னோக்கி நகர்த்தும் பொத்தான் எது?

  (a)

  Enter

  (b)

  Tab

  (c)

  Shift+Tab

  (d)

  Delete

 3. +A1\(\wedge \)B2 என்ற வாய்பாட்டுகான வெளியீட்டு மதிப்பு எது?(A1=5, B2=2 என்க)

  (a)

  7

  (b)

  25

  (c)

  10

  (d)

  52

 4. =H1<>H2 என்ற கூற்றுக்கான வெளியீட்டு மதிப்பு என்ன?(H1=12, H2=12 என்க.)

  (a)

  True

  (b)

  False

  (c)

  24

  (d)

  1212

 5. அட்டவணைத்தாளில் வடிகட்டல் எத்தனை வகைப்படும்?

  (a)

  3

  (b)

  2

  (c)

  4

  (d)

  5

 6. 7 x 2 = 14
 7. நுண்ணறைச் சுட்டி என்றால் என்ன?

 8. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ன் உரை செயற்குறியை பற்றி குறிப்பு வரைக.

 9. நகலெடுத்தல், வெட்டுதல் மற்றும் ஓட்டுவதற்கான குறுக்குவழி சாவி சேர்மானங்கள் யாவை?

 10. "Insert Cells" உரையாடல் பெட்டியிலுள்ள தேர்வுகள் யாவை?

 11. நகலெடுத்து ஓட்டுதல் மற்றும் வெட்டி ஓட்டுதல் வேறுபடுத்துக்க.

 12. அட்டவணைத்தாள் என்றால் என்ன?

 13. பரப்பு என்றல் என்ன? எ.கா: தருக.

 14. 7 x 3 = 21
 15. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-குறிப்பு வரைக.

 16. Backspace மற்றும் Delete பொத்தான்களைப் பயன்படுத்தி தரவுகளை அழித்தலை வேறுபடுத்துக.

 17. ஏதேனும் மூன்று வடிவூட்டல் தேர்வுகளை எழுதுக.

 18. Viscalc பற்றி குறிப்பு வரைக.

 19. தானியங்கு சேமித்தல் பற்றி எழுதுக.

 20. Insert Cells கருவிப்பட்டை மூலம் வரிசை, நெடுவரிசை மற்றும் நுண்ணறைகளை எவ்வாறு சேர்ப்பாய்?

 21. Calc ல் உள்ள POWER () செயற்கூறைப் பற்றி எழுதுக.

 22. 2 x 5 = 10
 23. கால்க்-ல் நெடுவரிசையின் அகலத்தை எவ்வாறு மாற்றலாம் என்பதை விளக்குக.

 24. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்கின் சிறப்பியல்புகளைப் பட்டியலிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் வேலை செய்தல் (Basics) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Spreadsheet-Basics Basics (OpenOffice Calc) Model Question Paper )

Write your Comment