ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டின் அறிமுகம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. வலை அமைப்பை உருவாக்குபவர்கள் அதை வடிவமைக்க, சரிபார்க்க மற்றும் இணைய செயல்பாடுகளை செயல்படுத்த உதவும் பொதுவான scripting ?

  (a)

  C

  (b)

  C++

  (c)

  Java

  (d)

  JavaScript

 2. எந்த கூற்றை பயன்படுத்தி ஜாவாஸ்கிரிப்ட்யை செயலசெயல்படுத்தலாம்?

  (a)

  < head >

  (b)

  < Java >

  (c)

  < Script >

  (d)

  < text >

 3. Other TN 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் Question papers

  11  ஆம் வகுப்பு கணினி பயன்பாடுகள் அனைத்து பாட முக்கிய வினா விடைகள் (11th Standard Tamil Medium Computer application All ... Click To View
  11  ஆம் வகுப்பு கணினி பயன்பாடுகள் முக்கிய வினா விடைகள் (11th Standard Tamil Medium Computer application Important ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - Full Portion ஐந்து மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Computer Application ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - Full Portion மூன்று மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Computer Application ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - Full Portion இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Computer Application ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - திருப்புதல் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2 ( 11th Computer Application - Revision ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - பொதுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2019 - 2020 ( 11th Computer Applications - ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டின் அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Introduction ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணிப்பொறியில் தமிழ் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Tamil ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Computer ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - ஜாவா எழுத்துவடிவ செயற்கூறுகள் (JavaScript Functions) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - ஜாவாஸ்கிரிப்ட் -ல் உள்ள கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - CSS – தொடரும் பணி தாள்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - HTML – பல்லூடகக் கூறுகள் மற்றும் படிவங்கள் இணைத்தல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - ... Click To View
  11th கணினி பயன்பாடுகள் - HTML உரை வடிவூட்டல், அட்டவணை உருவாக்குதல், பட்டியல்கள் மற்றும் இணைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - ... Click To View