சொற்செயலி (Basics) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. எண் வரிசையிடும் விருப்பத்தை கொண்ட பட்டிப்பட்டை எது?

  (a)

  File

  (b)

  Edit

  (c)

  Tools

  (d)

  Format

 2. ஆவணத்தில் உள்ள தேடப்படும் வார்த்தை தோன்றும் எல்லா இடங்களையும் தேர்வு செய்யும் பொத்தான் எது?

  (a)

  File

  (b)

  Find All

  (c)

  Replace

  (d)

  Replace All

 3. ஆவணத்தின் தொடக்கத்திற்கு செல்ல குறுக்கு வழி சாவி எது?

  (a)

  Ctrl+Home

  (b)

  Ctrl+End

  (c)

  Home

  (d)

  End

 4. ஒரு ஆவணத்தில் தேடல் மற்றும் மாற்றியமைத்தலுக்கான குறுக்குவழி சாவி எது?

  (a)

  Ctrl+F1

  (b)

  Ctrl+F4

  (c)

  Ctrl+F5

  (d)

  Ctrl+F7

 5. ஏற்கனவே செய்த செயலை தவிர்க்க உதவும் குறுக்கு வழி சாவி சேர்மானம் யாது?

  (a)

  Ctrl+E

  (b)

  Ctrl+U

  (c)

  Ctrl+Z

  (d)

  Ctrl+n

 6. 10 x 2 = 20
 7. உங்கள் ஆவணத்தில் படங்களை எவ்வாறு சேர்ப்பாய்?

 8. ஓபன் ஆஃஸ் ரைட்டரில் உள்ள பல்வேறு தொகுப்புகள் யாவை?

 9. நைட்டரில் தானியங்கு உரை (Auto Text) என்றால் என்ன?

 10. அட்டவணையில் சிற்றறைகளை எவ்வாறு இணைப்பாய்?

 11. சொற்செயலி என்றால் என்ன?  

 12. ரைட்டர் சன்னல் திரையின் பாகங்கள் யாவை?   

 13. ரூலர் - குறிப்பு வரைக .

 14. ஆவணத்தை எவ்வாறு மூடுவாய்? 

 15. தமிழ் எழுத்துருக்களைப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள குறைபாடுகள் யாவை?   

 16. புதிய உரையை  ஆவணத்தின் இடையில் எவ்வாறு சேர்ப்பாய்?

 17. 5 x 3 = 15
 18. நகர்த்தல் மற்றும் நகலெடுத்தல் பற்றிய வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 19. பக்க அமைவுகள் எத்தனை வகைப்படும்?

 20. உரையில் வரி இடைவெளியை மாற்றும் வழிகள் பற்றி எழுதுக.

 21. உரையை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பாய்?    
        

 22. Paste Special தேர்வின் பயன் யாது? 

 23. 2 x 5 = 10
 24. தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு என்றால் என்ன? இவற்றில் எவ்வாறு பக்க எண்களை சேர்ப்பாய்?

 25. ரைட்டரில் பக்க வடிவூட்டல் விரிவாக எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - சொற்செயலி (Basics) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Applications - Word Processor Basics (OpenOffice Writer) Model Question Paper )

Write your Comment