சொற்செயலி இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. உங்கள் ஆவணத்தில் படங்களை எவ்வாறு சேர்ப்பாய்?

 2. ஓபன் ஆஃஸ் ரைட்டரில் உள்ள பல்வேறு தொகுப்புகள் யாவை?

 3. நைட்டரில் தானியங்கு உரை (Auto Text) என்றால் என்ன?

 4. அட்டவணையில் சிற்றறைகளை எவ்வாறு இணைப்பாய்?

 5. தனியுரிமம் பெற்ற மென்பொருள் மற்றும் திறந்த மூல மென்பொருள் பற்றிய வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 6. விசைப்பலகை மூலம் உரையை எவ்வாறு தேர்வு செய்யலாம்?   

 7. உரையைத் தேர்ந்தேடுப்பதற்கான குறுக்கு வழிகளைப் பட்டியலிடு.          

 8. Writer -ல் உள்ள உதவி பற்றிக் குறிப்பு வரைக. 

 9. உரை வடிவூட்டல் என்றால் என்ன?     

 10. உரையை உயர்த்திக்காட்டுதல் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.    

 11. உரையின் வடிவூட்டல் தேர்வுகளை எவ்வாறு நீக்குவாய்?     

 12. பக்க வடிவூட்டல் என்றால் என்ன? 

 13. spell Check என்றால் என்ன? 

 14. ரைட்டர் ஆவணத்தில் வடிவங்களை  எவ்வாறு சேர்ப்பாய்?     

 15. அச்சிடப்படும்  முன் ஆவணத்தை  பார்வையிடுவதற்கான  வழிமுறையே  எழுதுக.      

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - சொற்செயலி இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Applications - Word Processor Basics (openoffice Writer) Two Marks Questions )

Write your Comment