சொற்செயலி மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. நகர்த்தல் மற்றும் நகலெடுத்தல் பற்றிய வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 2. பக்க அமைவுகள் எத்தனை வகைப்படும்?

 3. அட்டவணையில் வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகளை எவ்வாறு சேர்க்கலாம்?

 4. ஆவணத்தை சேமிக்க கூடிய பல்வேறு வழிகள் பற்றி எழுதுக.

 5. உரையில் வரி இடைவெளியை மாற்றும் வழிகள் பற்றி எழுதுக.

 6. 5 x 5 = 25
 7. நைட்டரில் பக்க ஓரங்களை மாற்றும் வழிகளைப் பற்றி எழுதுக.

 8. தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு என்றால் என்ன? இவற்றில் எவ்வாறு பக்க எண்களை சேர்ப்பாய்?

 9. ஓபன் ஆஃஸ் ரைட்டரில் ஒரு சொல்லை தேடி மற்றொரு சொலாக மாற்றும் வழிகளைப் பற்றி எழுதுக.

 10. ரைட்டரில் பக்க வடிவூட்டல் விரிவாக எழுதுக.

 11. ஆவணம் முழுமையும் அல்லது தேர்வு செய்யப்பட்ட  உரைப் பகுதியில்  எழுத்துப்  பிழையை  எவ்வாறுகண்டறியலாம்? விவரி?       

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - சொற்செயலி மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Applications - Word Processor Basics Three and Five Marks Questions )

Write your Comment