கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் ( உபுண்டு ) மாதிரி வினாத்தாள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. விண்டோஸ் பயன்பாட்டில் கோப்புகள் கொடாநிலையாக எந்த கோப்புரையில் சேமிக்கப்படும்.

  (a)

  My document

  (b)

  My picture

  (c)

  Document and settings

  (d)

  My Computer

 2. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது Linux இயக்க அமைப்பை சார்ந்ததல்ல

  (a)

  Ubuntu

  (b)

  RedHat

  (c)

  CentOS

  (d)

  BSD

 3. Ubuntu OS-ல் பின்வரும் எந்த விருப்ப தேர்வு ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டிருக்கும் சாதனங்களை காண்பிக்கும்?

  (a)

  Settings

  (b)

  Files

  (c)

  Dash

  (d)

  V Box_Gas_5.2.2

 4. Ubuntu-ன் லான்ச்சர் கொடாநிலையாக இருக்கும் அட்டவணை செயலி யாது.

  (a)

  Libre Office Writer

  (b)

  Libre Office Calc

  (c)

  Libre Office Impress

  (d)

  Libre Office Spreadsheet

 5. எந்த பட்டை, திரையின் மேல் பகுதியில் உள்ளது.

  (a)

  பட்டிப்பட்டை

  (b)

  கருவிப்பட்டை

  (c)

  தலைப்புப் பட்டை

  (d)

  பணிப் பட்டை

 6. 5 x 2 = 10
 7. cut தேர்வு மற்றும் copy தேர்வின் பயன்பாடுகள் யாவை?

 8. திறந்த மூல (Open Source) மென்பொருள் என்றால் என்ன?

 9. இயக்க அமைப்பு என்றால் என்ன?

 10. இயக்க அமைப்பின் முக்கிய செயல்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

 11. பிரபலமான இயக்க அமைப்புகளைப் பட்டியலிடு.

 12. 5 x 3 = 15
 13. Windows மற்றும் Ubunto-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 14. Thunderbird மற்றும் FireFox-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 15. Ubunto OS-ல் Save மற்றும் Save As-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 16. சுட்டியின் செயல்பாடுகளை அட்டவணையப் படுத்துக.

 17. பணிக்குறிகளின் வகைகளை விவரி 

 18. 4 x 5 = 20
 19. விண்டோஸ் இயக்க அமைப்பின் பலவகையான பதிப்புகளை விவரி.

 20. விண்டோஸ் மற்றும் உபுண்டு ஆகியவற்றில் உள்ள குறும்படங்களை ஒப்பிட்டு விளக்கவும்.

 21. விண்டோஸ் சன்னல் திரையின் பல்வேறு கூறுகளை விவரி.

 22. விண்டோஸில் கோப்பு மற்றும் கோப்புறைகள் கணிப்பொறியில் உள்ள இயக்கிகளில் (Drives)எவ்வாறு தேடுவாய்?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் ( உபுண்டு ) மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Applications Working With Typical Operating System ( Windows & Linux ) Model Question Paper )

Write your Comment