கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. ஹார்வஸ்டிங் என்றால் என்ன

 2. வார்ஸ் என்றால் என்ன?

 3. விளசல் பற்றி சிறுகுறிப்பு

 4. இரண்டு வகையான இணையதள தாக்குதல் பற்றி எழுதுக

 5. குக்கி என்றால் என்ன?

 6. குறியாக்கத்தின் வகைகள் யாவை?

 7. சான்றிதழ் என்றால் என்ன?

 8. டிஜிட்டல் கையொப்பம் என்றால் என்ன?

 9. இணைய சட்டம் என்றால் என்ன?

 10. தகவல் தொழில்நுட்பம் நடவடிக்கை 2000 - குறிப்பு தருக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Ethics And Cyber Security Two Marks Question Paper )

Write your Comment