அரையாண்டு மாதிரி வினாத்தாள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 02:30:00 Hrs
Total Marks : 70

  பகுதி - I

  அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

  கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

  15 x 1 = 15
 1. எந்தக் கணிப்பொறி தலைமுறையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது?

  (a)

  முதலாம்

  (b)

  இரண்டாம்

  (c)

  மூன்றாம்

  (d)

  நான்காம்

 2. A - வின் ASCII குறியீடு ...........

  (a)

  97

  (b)

  65

  (c)

  38

  (d)

  42

 3. பின்வரும் எந்த சாதனம், நினைவக முகவரி பதிவேட்டில் முகவரியைக் குறிக்கும்போது அதன் இருப்பிடத்தை அடையாளம் காட்டும் ?

  (a)

  லொகேட்டர் (Locator)

  (b)

  என்கோடர் (Encoder)

  (c)

  டிகோடர் (Decoder)

  (d)

  மல்டி ஃபிளக்சர் (Multiplexer)

 4. பின்வரும் எந்த இயக்க அமைப்பில் வணிக ரீதியாக உரிமம்  பெற்ற இயக்க அமைப்பு ஆகும்

  (a)

  விண்டோஸ்

  (b)

  உபுண்டு

  (c)

  பெடோரா

  (d)

  ரெட்ஹெட் 

 5. எந்த பட்டை, திரையின் மேல் பகுதியில் உள்ளது.

  (a)

  பட்டிப்பட்டை

  (b)

  கருவிப்பட்டை

  (c)

  தலைப்புப் பட்டை

  (d)

  பணிப் பட்டை

 6. எந்த இயக்க அமைப்பானது ஸ்மார்ட் கைபேசிகளுக்கானது?

  (a)

  iOS

  (b)

  லினக்ஸ்

  (c)

  ஆண்ட்ராய்டு

  (d)

  இவரில் எதும் இல்லை

 7. தரவுகளை சேமிப்பதற்கு எது பெயரிடப்பட்ட பெட்டிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

  (a)

  தரவு

  (b)

  மாறிகள்

  (c)

  செயல்கள்

  (d)

  கட்டுப்பாட்டு ஓட்டம்

 8. ஒரு கூற்று பல கூற்றுகளைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டால் அக்கூற்று எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  தேர்ந்தெடுப்பு கூற்று

  (b)

  மடக்குகள்

  (c)

  தொடர்க்கூற்று

  (d)

  கூட்டு கூற்றுகள்

 9. மடக்கு மாற்றமிலி உண்மையாக இருக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை

  (a)

  மடக்கின் தொடக்கத்தில்

  (b)

  ஒவ்வொரு சுழற்சியின் தொடக்கத்தில்

  (c)

  ஒவ்வொரு தற்சுழற்சியின் முடிவில்

  (d)

  நெறிமுறையின் தொடக்கத்தில்

 10. பின் வரும் கூற்றில் எது சரியான கூற்று?
  (i) பதின்மம் எண் இலக்கங்களில் காற்புள்ளிக்கு அனுமதி இல்லை 
  (ii) எண்ம இலக்கங்கள் 0 என்ற முன்னொட்டுடன் தொடங்குகிறது 
  (iii) பதினாறு நிலை இலக்கங்கள் ox அல்லது OX என்ற என்ற முன்னொட்டுடன் தொடங்குகிறது 
  (iv) மிதப்புப்புள்ளி மாறிலி பின்னப்பகுதியை கொண்ட ஒரு எண் மாறிலி

  (a)

  (i) மற்றும் (iv)

  (b)

  (ii) மற்றும் (iii)

  (c)

  (i) மற்றும் (iv)

  (d)

  அனைத்தும் சரியான

 11. பின்வரும் எந்த கூற்றை பண்முறைச் செயல் கூற்று எனலாம்?

  (a)

  கிளைபிரித்தல் 

  (b)

  தேர்ந்தெடுப்பு 

  (c)

  மடக்கு 

  (d)

  தீர்மானிப்பு 

 12. இவற்றுள் எது வரையெல்லை செயற்குறியாகும்?     

  (a)

  >

  (b)

  &

  (c)

  %

  (d)

  ..

 13. அணியில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளின் மதிப்புகளை வெளியிடுவது பின்வரும் எதனின் எடுத்துக்காட்டாகும்?

  (a)

  பொருள் வரையறை

  (b)

  பயணித்தல்

  (c)

  பணிமிகுப்பு

  (d)

  செயற்கூறு

 14. பின்வருவனவற்றுள் எந்த செயற்கூறு இனக்குழுக்களும் மற்றும் பொருள்களும் அடிப்படையாகக் கொண்ட நிரல் அணுகுமுறையை விவரிக்கிறது?

  (a)

  OOP 

  (b)

  POP 

  (c)

  ADT 

  (d)

  SOP 

 15. அளபுருக்களை ஏற்கும் ஆக்கி Simple S1(10,20) என்ற கூற்று எதனுடைய எடுத்துக்காட்டு?

  (a)

  inline அழைப்பு

  (b)

  non-inline அழைப்பு

  (c)

  உள்ளார்ந்த அழைப்பு 

  (d)

  வெளிப்படையான அழைப்பு 

 16. பகுதி - II

  எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 24க்கு கட்டாயமாக பதிலளிக்க வேண்டும்.

  6 x 2 = 12
 17. பிக்செல்ஸ் என்றால் என்ன?

 18. தரவு என்றால் என்ன?

 19. கட்டளை தொகுதியின் செயல்கள் யாவை?

 20. பல பயனர் இயக்க அமைப்பு என்றால் என்ன?

 21. கோப்பு விரிவாக்கத்தின் நன்மை யாது?

 22. பிரித்தல் (Decomposition) என்றால் என்ன?

 23. நெறிமுறை குறியிட்டூ முறைகள் யாவை?    

 24. மடக்கு மாற்றமிலியை வரையறுக்கவும்.

 25. கீழே உள்ள கூற்றிள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள i,ii,iii மற்றும் iv என்ற இடத்தில் குறிப்பிடப்படுபவை எவை?
  \(\underset { \overset { | }{ (i) } }{ float } \quad \underset { \overset { | }{ (ii) } }{ add } \quad \underset { \overset { | }{ (iii) } }{ : : } \quad \underset { \overset { | }{ (iv) } }{ display() } \)
   

 26. பகுதி - III

  ஏதேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 33க்கு கட்டாயமாக விடை அளிக்கவும்.

  6 x 3 = 18
 27. கணிப்பொறியின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

 28. கீழ்காணும் பதினாறுநிலை எண்களை இருநிலை எண்களாக மாற்றுக: BE

 29. நிரலாக்கு படிக்கமட்டும் நினைவகம் (programmable Read Only Memory-PROM) விவரி.

 30. விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் இயக்க அமைப்பின் வேறுபாடுகள் யாவை ?

 31. ஒரே நேரத்தில் பல கோப்புகளில் நீங்கள் வேலை செய்யும் போது, சில நேரங்களில் கணினி செயலிழக்கக்கூடும். இதற்கு காரணம் என்ன? அதை எவ்வாறு சரி செய்வாய்.

 32. m+n := m+2, n-1 என்று மதிப்பிருத்தலின் m,n என்பவை இரண்டு மாறிகள் என்க. எனில்,m+3n என்ற கோவை ஒரு மாற்றமிலியா என காண்க.

 33. பயனர் வரையறுக்கப்பட்ட செயற்கூறுகள் பயன்படுத்தும்  போது  கவனிக்கப்பட வேண்டிய குறிப்புகள் யாவை?  

 34. getline() செயற்கூறு பற்றி வரைக.

 35. நடைமுறை நிரலாக்கத்தின் அம்சங்கள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 36. பகுதி - IV

  அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

  5 x 5 = 25
 37. பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சுட்டியின் வகைகளை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

 38. பின்வரும் குறியுரு இருநிலை எண்களின் கணக்கியல் செயல்பாடுகளை செய்க: 1410 - 1210

 39. ROM ன் வகைகளை பற்றி விளக்கமாக எழுதுக

 40. A என்ற எண்ணைய் B என்ற எண்ணால் வகுத்து, ஈவு மற்றும் மீதியை கணக்கிடுவதற்கான சுழற்சி நெறிமுறை ஒன்றை கட்டமைக்கவும்.நெறிமுறை திட்டத்தின் படி இந்த நெறிமுறை கீழ்கண்ட விதிகளுக் கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.
  divide (A , B)
  -- inputs:      A ஒரு முழு எண் மற்றும் B ≠ 0
  -- outputs :  q மற்றும் r; such that A = q X B+ r --
                      -- மற்றும் 0 ≤ r < B

 41. C++ - ல் பயன்படுத்தப்படும் இருநிலை செயற்குறிகளை பற்றி எழுதுக.

 42. நுழைவு சோதிப்பு மடக்கு என்றால் என்ன? ஏதேனும் ஒரு நுழைவு சோதிப்பு மடக்கை பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 43. வரையெல்லை தெளிவுபடுத்தும் செயற்குறியை எடுத்துக்காட்டுடன் விரிவாக எழுதவும்.       

 44. கட்டுருக்களின் அணியை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 45. பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம் மற்றும் நடைமுறை நிரலாக்கம் -வேறுபடுத்துக.

 46. பின்னலான  இனக்குழுவை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு  

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் அரையாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Science Half Yearly Model Question Paper )

Write your Comment