மரபுரிமம் (INHERITANCE) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  8 x 1 = 8
 1. பின்வருவனவற்றுள் எது ஏற்கெனவே உள்ள இனக்குழுவின் அடிப்படையில் புதிய இனக்குழுவை தருவிக்கும் முறையாகும்? 

  (a)

  பல்லுருவாக்கம்

  (b)

  மரபுரிமம்

  (c)

  உறை பொதியாக்கம்

  (d)

  மீ - இனக்குழு

 2. பின்வருவனவற்றுள் எது school என்ற அடிப்படை இனக்குழுவிலிருந்து 'student' என்ற இனக்குழுவை தருவிக்கும்? 

  (a)

  school : student

  (b)

  class student : public school

  (c)

  student : public school

  (d)

  class school : public student

 3. மாறக்கூடிய தன்மையை பிரதிபலிக்கும் மரபுரிம வகை 

  (a)

  ஒருவழி மரபுரிமம்

  (b)

  பலவழி மரபுரிமம்

  (c)

  பலநிலை மரபுரிமம்

  (d)

  கலப்பு மரபுரிமம்

 4. பின்வருவனவற்றுள் எது மரபுரிமம் பெற்ற வரிசையில் இயக்கப்படுகிறது?

  (a)

  அழிப்பி

  (b)

  உறுப்பு செயற்கூறு

  (c)

  ஆக்கி

  (d)

  பொருள்

 5. பின்வருவனவற்றுள் எது மரபுரிமம் சார்ந்த சரியான கூற்று? 

  (a)

  private அணுகியல்பு கொண்ட தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழு அடிப்படை இனக்குழுவின் private உறுப்புகளை மரபுவழி பெறுகிறது. 

  (b)

  private அணுகியல்பு கொண்ட தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழு அடிப்படை இனக்குழுவின் private உறுப்புகளை மரபுவழி பெறாது.

  (c)

  அடிப்படை இனக்குழுவின் public உறுப்புகள், தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழுவில் மரபுவழி பெறப்படும். ஆனால் அணுக முடியாது

  (d)

  அடிப்படை இனக்குழுவின் protected உறுப்புகள், இனக்குழுவிற்கு வெளியே மரபுவழி பெறப்படும். ஆனால் அணுக முடியாது. 

 6. ஒரு பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தில் பின்வருவனவற்றுள் எவை அடிப்படை இனக்குழுக்களின் பண்புக் கூறுகளை ஈட்டிக் கொள்ள அனுமதிக்கிறது.  

  (a)

  மரபுரிமம்

  (b)

  பல்லுருவாக்கம்

  (c)

  தரவு அருவமாக்கம்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 7. மரிபுரிமத்தை செயல்படுத்த அடிப்படையாக உள்ள இனக்குழுவை எவ்வாறு அழைக்கிறோம்?

  (a)

  மீ இனக்குழு

  (b)

  அடிப்படை இனக்குழு

  (c)

  அ அல்லது ஆ

  (d)

  துணை இனக்குழு

 8. மரிபுரிமத்தில் எத்தனை வகைகள் உள்ளன? 

  (a)

  3

  (b)

  4

  (c)

  5

  (d)

  2

 9. 5 x 2 = 10
 10. மரபுரிமம் என்றால் என்ன?

 11. அடிப்படை இனக்குழு என்றால் என்ன?

 12. public மற்றும் private காண்பு நிலை பாங்கு வேறுொடு தருக.

 13. மரபுரிமத்தின் வகைகளை எழுதுக.

 14. பின்வரும் நிரலின் வெளியீட்டை எழுதுக.
  #include < iostream >
  using namespace std;
  class Shape
  {
  private:
  int count;
  protected:
  int width;
  int height;
  public:
  void setWidth(int w)
  {
  width=w;
  }
  void setHeight(int h)
  {
  height=h;
  }
  };
  class Rectangle: publicShape
  {
  public:
  int getArea( )
  {
  return (width * height);
  }
  };
  intmain( )
  {
  Rectangle Rect;
  Rect.setWidth( 5);
  Rect.setHeight(7);
  // Print the area of the object.
  cour<< "Total area: "< return 0;
  }

 15. 4 x 3 = 12
 16. ஓர் இனக்குழுவை தருவிக்கும்போது, கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை யாவை?

 17. மேலிடல் என்றால் என்ன?

 18. மரபுரிமத்தில இயக்கப்படும் ஆக்கிகள் மற்றும் அழிப்பிகள் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 19. This சுட்டு என்றால் என்ன/ அதன் பயன யாது?

 20. 4 x 5 = 20
 21. கீழ்காணும் நிரலுக்கு வெளியீட்டை எழுதுக.
  #include < iostream >
  using namespace std;
  class A
  {
  protected:
  int x;
  public:
  void show()
  {
  cout << "x = "< }
  A()
  {
  cout< }
  ~A()
  {
  cout< }
  };
  class B : public A
  {
  {
  protected:
  int y;
  public:
  B(int x, int y)
  {
  this->x = x; //this -> is used to denote the objects datamember
  this->y = y; //this -> is used to denote the objects datamember
  }
  B()
  {
  cout< }
  ~B()
  {
  cout< }
  void show()
  {
  cout<< "x = "< cout<< "y = "< }
  };
  int main()
  {
  AobjA;
  B objB(30, 20);
  objB.show();
  return 0;
  }

 22. மரபுரிமத்தின் பல்வேறு வகைகளை விவரி.

 23. #include < iostream >
  #include < conio.h >
  using name spacestd;
  class publisher
  {
  char pname[15];
  char hoffice[15];
  char address[25];
  double turnover;
  protected:
  char phone[3][10];
  void register();
  public:
  publisher();
  ~publisher();
  void enter data();
  void disp data();
  };
  class branch
  {
  charbcity[15];
  char baddress[25];
  protected:
  intno_of_emp;
  public:
  charbphone[2][10];
  branch();
  ~branch();
  void have data();
  void give data();
  };
  class author: public branch, publisher
  {
  intaut_code;
  charaname[2O];
  float income;
  public:
  author();
  ~author();
  voidgetdata();
  voidputdata();
  };
  கீழ்காணும் வினாக்களுக்கு மேற்கண்ட நிரலின் அடிப்படையில் விடையளிக்கவும்.
  1. நிரல் குறிமுறையில் எந்தவகை மரபுரிமம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது?
  2. அடிப்படை இனக்குழுக்களின் காண்புநிலை பாங்கு யாது?
  3. Author இனக்குழுவிற்கு பொருள் உருவாக்கப்படும்போது ஆக்கி, அழிப்பி இயக்கபப்டும் வரிசைமுறையை எழுதுக.
  4. அடிப்படை இனக்குழுக்(கள்) மற்றும் தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழுக்கள் பெயரை குறிப்பிடுக.
  5. பின்வரும் இனக்குழுவின் பொருள் எத்தனை பைட்டுகளை எடுத்துக்கொள்ளும்.
  a. Publisher
  (b) branch
  (c) author
  6. author இனக்குழுவின் பொருளாள் அணுகக்கூடிய தரவு உறுப்புகளின் பெயர்களை குறிப்பிடுக.
  7. author இனக்குழுவின் பொருளாள் அணுகக்கூடிய உறுப்பு செயற்கூறுகளின் பெயர்கள் குறிப்பிடுக.
  8. author இனக்குழுவின் உறுப்பு செயற்கூறுகள் அணுகக்கூடிய தரவு உறுப்புகளின் பெயர்களை குறிப்பிடுக.

 24. பின்வரும் தகவல்களை வெளிப்பாடாக வருமாறு , C++ நிரலை எழுதுக.
  மாணவனின் பெயர் ரகுராம் , 12ஆம்  வகுப்பு மாணவன் அவனது Roll no.11201 , அவனது பிறந்தநாள் 14/01/2002 . அவன் அனைத்து பாடங்களிலும்100 மதிப்பெண்கள்.            

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - மரபுரிமம் (INHERITANCE) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Inheritance Model Question Paper )

Write your Comment