எண் முறைகள் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. கணிப்பொறியின் மைய செயலகத்தில் பிட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

  (a)

  பைட்

  (b)

  நிபில்

  (c)

  வேர்டு நீளம்

  (d)

  பிட்

 2. 2^50 என்பது எதை குறிக்கும்

  (a)

  கிலோ (Kilo)

  (b)

  டெரா (Tera)

  (c)

  பீட்டா (Peta)

  (d)

  ஜீட்டா (Zetta)

 3. Binary Coded Decimal முறையில் எத்தனை எழுத்துருக்களைக் கையாள முடியும்

  (a)

  64

  (b)

  255

  (c)

  256

  (d)

  128

 4. 11012-க்கு நிகரான பதினாறுநிலை மதிப்பு எது?

  (a)

  F

  (b)

  (c)

  (d)

  B

 5. 00100110 க்கான 1ன் நிரப்பி எது?

  (a)

  00100110

  (b)

  11011001

  (c)

  11010001

  (d)

  00101001

 6. 7 x 2 = 14
 7. தரவு என்றால் என்ன?

 8. (46)10க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 9. (28)10 க்கு 1ன் நிரப்பு முறையில் விடை காண முடியாது. ஏன் காரணம் கூறு.

 10. எழுத்துருக்களை நினைவகத்தில் கையாளுவதற்கான குறியீட்டு முறைகளைப் பட்டியலிடுக.

 11. எண்ணிலை எண்முறை குறிப்பு வரைக.

 12. கணிப்பொறியில் எங்கள் எந்தெந்த வழிகளில் பிரதியிடப்படுகின்றன?

 13. BCD குறியீட்டு முறை என்றால் என்ன?

 14. 7 x 3 = 21
 15. எண் முறையில் அடிமானம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 16. இருநிலை எண் முறை – குறிப்பு வரைக.

 17. கூட்டு: (அ) -2210 + 1510 (ஆ) 2010 + 2510

 18. பிட் (Bit) என்றால் என்ன?

 19. வேர்டு நீளம் (Word Length) என்றால் என்ன?

 20. EBCDIC குறிப்பு வரைக.

 21. யுனிட்கோட் (Unicode) என்பதன் பயன் யாது? 

 22. 2 x 5 = 10
 23. (அ) மிதப்புப் புள்ளி பதின்ம எண்ணை, இருநிலை எண்ணாக மாற்றுவதற்கான வழிமுறைகளை விவரி.
  (ஆ) (98.46)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 24. (அ) கூட்டுக: 11010102 + 1011012
  (ஆ) கழிக்க: 11010112 – 1110102

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் Chapter 2 எண் முறைகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Applications Chapter 2 Number Systems Important Question Paper )

Write your Comment