கணினி அமைப்பு முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. எத்தனை பிட்டுகள் ஒரு வேர்டை கட்டமைக்கும்?

  (a)

  8

  (b)

  16

  (c)

  32

  (d)

  பயன்படுத்தப்படும் செயலியை பொருத்தது

 2. பின்வரும் எந்த சாதனம், நினைவக முகவரி பதிவேட்டில் முகவரியைக் குறிக்கும்போது அதன் இருப்பிடத்தை அடையாளம் காட்டும் ?

  (a)

  லோகேட்டர் (Locator)

  (b)

  என்கோடர் (Encoder)

  (c)

  டிகோடர் (Decoder)

  (d)

  மல்டி ஃபிளக்சர் (Multiplexer)

 3. கணிப்பொறியின் திரைச்சாதனத்தை இணைக்க உதவும் தொடர்பு சாதனம் எது?

  (a)

  USB

  (b)

  Ps/2

  (c)

  SCSI

  (d)

  VGA

 4. பின்வருவனவற்றுள் எது கணிப்பொறியின் மூளை என அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  உள்ளீட்டுச் சாதனங்கள்

  (b)

  வெளியீட்டுச் சாதனங்கள்

  (c)

  நினைவக சாதனங்கள்

  (d)

  நுண்செயலி

 5. பின்வருவனவற்றுள் எது நுண்செயலியின் பாகம் அல்ல?

  (a)

  கணித ஏரணச்செயலகம்

  (b)

  கட்டுப்பாட்டகம்

  (c)

  கேஷ் நினைவகம்

  (d)

  பதிவேடு

 6. 6 x 2 = 12
 7. நிரல் கவுண்ட்டர் என்றால் என்ன?

 8. உயர் வரையரை பல்லூடக இடைமுகம் (HDMI) என்றால் என்ன?

 9. EPROM- உள்ள தரவை எவ்வாறு அழிப்பாய்?

 10. நுண் செயலி என்றால் என்ன?

 11. நுண்செயலி கொண்டுள்ள முக்கியப் பகுதிகள் யாவை?

 12. அமைப்புப் பாட்டை (System Bus) என்றால் என்ன?

 13. 6 x 3 = 18
 14. கணிப்பொறி அமைப்பு, கணிப்பொறி கட்டமைப்பு வேறுபடுத்துக.

 15. தரவின் அளவைப் பொருத்து நுண்செயலியை வகைப்படுத்துக

 16. கட்டளையின் தொகுதியின் அடிப்படையில் நுண்செயலியின் வகைகளை எழுதுக

 17. கணிப்பொறியில் பயன்படுத்தப்படும் இடைமுகம் மற்றம் தொடர்புமுகங்களை எழுதுக.

 18. CD மற்றும் DVD வேறுபடுத்துக.

 19. ஃபிளாஷ் நினைவகம் மற்றம் EEPROM எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?

 20. 3 x 5 = 15
 21. நுண்செயலியின் பண்பு கூறுகளை விளக்குக.

 22. படித்தல் / எழுதுதல் (READ / WRITE) செயல்களை செயலி எவ்வாறு செய்கிறது? விளக்குக

 23. பலவகையான இரண்டாம் நிலை சேமிப்பு சாதனங்கள் பற்றி விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் Chapter 3 கணினி அமைப்பு முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Applications Chapter 3 Computer Organization Important Question Paper )

Write your Comment