இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. இயக்க அமைப்பானது ---------------------

  (a)

  பயன்பாட்டு மென்பொருள்

  (b)

  வன்பொருள்

  (c)

  அமைப்பு மென்பொருள்

  (d)

  உபகரணம்

 2. இயக்க அமைப்புகளின் பயன்பாட்டைக் கண்டறியவும்

  (a)

  மனித மற்றும் கணினி இடையே எளிதாக தொடர்பு

  (b)

  உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு சாதனங்கள் கட்டுப்படுத்தும்

  (c)

  முதன்மைன்மை நினைவகத்தை மேலாண்மை செய்ய

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 3. ஊடாடு இயக்க அமைப்பு வழங்கும் வசதி.

  (a)

  வரைகலை  பயனர் இடைமுகம் (GUI)

  (b)

  தரவு விநியோகம்

  (c)

  பாதுகாப்பு மேலாண்மை

  (d)

  உண்மையான நேரம் செயலாக்க

 4. அண்ட்ராய்டு ஒரு

  (a)

  மொபைல் இயக்க அமைப்பு

  (b)

  திறந்த மூல

  (c)

  கூகுள் உருவாக்கியது

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 5. பின்வருவனவற்றில் அண்ட்ராய்டு இயக்க அமைப்பின் பதிப்பை எது குறிக்கிறது?

  (a)

  JELLY BEAN

  (b)

  UBUNDU

  (c)

  OS / 2

  (d)

  MITTIKA

 6. 6 x 2 = 12
 7. பாதுகாப்பு  மேலாண்மையின்  நன்மைகள் யாவை ?

 8. பல்பணியாக்கம் என்றால் என்ன?

 9. கணிப்பொறி பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வேறு இயக்க அமைப்புகள் யாவை ?

 10. மென்பொருள் என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை விளக்குக.

 11. இயக்க அமைப்பு என்றால் என்ன?

 12. ஒரு இயக்க முறைமையின் இரண்டு வேறு சில செயல்பாடுகளைக் கூறுக.

 13. 6 x 3 = 18
 14. நேரம் பகிர்தல் இயக்க அமைப்பின்  நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் என்ன ?

 15. மொபைல் இயக்க அமைப்பின் உதாரணங்களை விளக்குங்கள்.

 16. இயக்க அமைப்பின் செயலி மேலாண்மையின் நெறிமுறைகளை  விளக்குக

 17. இயக்க அமைப்பின் தேவை என்ன?

 18. இயக்க அமைப்பின் வகைகள் யாவை?

 19. இயக்க அமைப்பு நினைவக மேலாண்மையுடன் தொடர்புடைய எவ்வகை செயல்களுக்கு பொறுப்பாகும்? 

 20. 3 x 5 = 15
 21. திறந்த மூல இயக்க அமைப்பின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை  விளக்குக

 22. ஒரு பயன்பாட்டிற்கான இடைமுகத்தை வடிவமைக்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவற்றைப் பட்டியலிடுக.

 23. கோப்பு மேலாண்மை - குறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் Chapter 4 இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Applications Chapter 4 Operating Systems Model Question Paper )

Write your Comment