சொற்செயலி (Basics) மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  4 x 1 = 4
 1. ஓபன் ஆஃபீஸின் வரவேற்புத் திரை எது?

  (a)

  ஸ்டார் டெக்க்ஸ்டாம்

  (b)

  ஸ்டார் சென்டர்

  (c)

  ஸ்டார் திரை

  (d)

  ஸ்டார் விண்டோ

 2. இவற்றுள் எது திரையின் மேல் பகுதியில் தோன்றும்?

  (a)

  பட்டிப்பட்டை

  (b)

  கருவிப்பட்டை

  (c)

  தலைப்புப் பட்டை

  (d)

  வடிவூட்டல் பட்டை

 3. இவற்றுள் எது உரையின் கொடாநிலை தோற்றம்?

  (a)

  உரை வடிவூட்டம்

  (b)

  பக்க வடிவூட்டம்

  (c)

  சிறப்பு வடிவூட்டம்

  (d)

  பத்த வடிவூட்டம்

 4. ஏற்கனவே செய்த செயலை தவிர்க்க உதவும் குறுக்கு வழி சாவி சேர்மானம் யாது?

  (a)

  Ctrl+E

  (b)

  Ctrl+U

  (c)

  Ctrl+Z

  (d)

  Ctrl+n

 5. 11 x 2 = 22
 6. உங்கள் ஆவணத்தில் படங்களை எவ்வாறு சேர்ப்பாய்?

 7. நைட்டரில் தானியங்கு உரை (Auto Text) என்றால் என்ன?

 8. தனியுரிமம் பெற்ற மென்பொருள் மற்றும் திறந்த மூல மென்பொருள் பற்றிய வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 9. சொற்செயலி என்றால் என்ன?  

 10. ரைட்டர் சன்னல் திரையின் பாகங்கள் யாவை?   

 11. ரூலர் - குறிப்பு வரைக .

 12. ஏற்கனவே உள்ள ஆவணத்தை எவ்வாறு திறப்பாய்?   

 13. தமிழில் தட்டச்சு செய்யப் பயன்படு தமிழ் இடை முகத்தின் நன்மைகள் யாவை? 

 14. DDE என்றால் என்ன? 

 15. புல்லட் குறி மற்றும் எண்வரிசையை எவ்வாறு நீக்குவாய்?    

 16. ரைட்டர் ஆவணத்தில் வடிவங்களை  எவ்வாறு சேர்ப்பாய்?     

 17. 3 x 3 = 9
 18. நகர்த்தல் மற்றும் நகலெடுத்தல் பற்றிய வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 19. அட்டவணையில் வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகளை எவ்வாறு சேர்க்கலாம்?

 20. உரையில் வரி இடைவெளியை மாற்றும் வழிகள் பற்றி எழுதுக.

 21. 3 x 5 = 15
 22. தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு என்றால் என்ன? இவற்றில் எவ்வாறு பக்க எண்களை சேர்ப்பாய்?

 23. ரைட்டரில் பக்க வடிவூட்டல் விரிவாக எழுதுக.

 24. ஆவணம் முழுமையும் அல்லது தேர்வு செய்யப்பட்ட  உரைப் பகுதியில்  எழுத்துப்  பிழையை  எவ்வாறுகண்டறியலாம்? விவரி?       

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் Chapter 6 சொற்செயலி Basics மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Applications Chapter 6 Word Processor Basics (OpenOffice Writer) Model Question Paper )

Write your Comment