கணினி அமைப்பு Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. எத்தனை பிட்டுகள் ஒரு வேர்டை கட்டமைக்கும்?

  (a)

  8

  (b)

  16

  (c)

  32

  (d)

  பயன்படுத்தப்படும் செயலியை பொருத்தது

 2. ஒரு 8 – பிட் நினைவக பாட்டை உள்ள செயலி எத்தனை நினைவக இடங்களை அடையாளம் காணும்?

  (a)

  28

  (b)

  1024

  (c)

  256

  (d)

  8000

 3. கணிப்பொறியின் திரைச்சாதனத்தை இணைக்க உதவும் தொடர்பு சாதனம் எது?

  (a)

  USB

  (b)

  Ps/2

  (c)

  SCSI

  (d)

  VGA

 4. பின்வருவனவற்றுள் எது கணிப்பொறியின் மூளை என அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  உள்ளீட்டுச் சாதனங்கள்

  (b)

  வெளியீட்டுச் சாதனங்கள்

  (c)

  நினைவக சாதனங்கள்

  (d)

  நுண்செயலி

 5. பின்வருவனவற்றுள் எது நுண்செயலியின் பாகம் அல்ல?

  (a)

  கணித ஏரணச்செயலகம்

  (b)

  கட்டுப்பாட்டகம்

  (c)

  கேஷ் நினைவகம்

  (d)

  பதிவேடு

 6. 3 x 2 = 6
 7. ஒரு நுண்செயலின் பண்புகளைக் குறிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 8. நிரல் கவுண்ட்டர் என்றால் என்ன?

 9. EPROM- உள்ள தரவை எவ்வாறு அழிப்பாய்?

 10. 3 x 3 = 9
 11. கணிப்பொறி அமைப்பு, கணிப்பொறி கட்டமைப்பு வேறுபடுத்துக.

 12. PROM மற்றும் EPROM வேறுபடுத்துக

 13. CD மற்றும் DVD வேறுபடுத்துக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. படித்தல் / எழுதுதல் (READ / WRITE) செயல்களை செயலி எவ்வாறு செய்கிறது? விளக்குக

 16. ROM ன் வகைகளை பற்றி விளக்கமாக எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் - கணினி அமைப்பு Book Back Questions ( 11th Standard Computer Applications - Computer Organization Book Back Questions )

Write your Comment