கணினி அறிமுகம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

  (a)

  வெற்றிடக்குழுல்

  (b)

  திரிதடையகம்

  (c)

  ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள்

  (d)

  நுண்செயலிகள்

 2. தற்காலிக நினைவகம் எது?

  (a)

  ROM

  (b)

  PROM

  (c)

  RAM

  (d)

  EPROM

 3. உள்ளீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

  (a)

  அச்சுப்பொறி

  (b)

  சுட்டி

  (c)

  வரைவி

  (d)

  படவீழ்த்தி

 4. ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

  (a)

  தொடுதிரை

  (b)

  திரையகம்

  (c)

  ஒலி பெருக்கி

  (d)

  அச்சுப்பொறி

 5. கீழ்வருவனவற்றுள் எது முதன்மை நினைவகமாகும்.

  (a)

  ROM

  (b)

  RAM

  (c)

  Flash drive

  (d)

  Hard disk

 6. 4 x 2 = 8
 7. கணிப்பொறி என்றால் என்ன?

 8. தரவு மற்றும் தகவல் வேறுபடுத்துக.

 9. கட்டுப்பாட்டகத்தின் செயல்களை எழுதுக?

 10. உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு வேறுபடுத்துக.

 11. 4 x 3 = 12
 12. கணிப்பொறியின் தன்மைகள் யாவை?

 13. ஏதேனும் மூன்று வெளியீட்டு சாதனங்களை விளக்குக?

 14. தட்டல் வகை அச்சுப்பொறியைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 15. திரையகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பியல்புகளை பற்றி எழுதுக.

 16. 1 x 5 = 5
 17. கணிப்பொறியின் அடிப்படை பாகங்களைத் தெளிவான விளக்கப்படத்துடன் விளக்கு.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் - கணினி அறிமுகம் Book Back Questions ( 11th Standard Computer Applications - Introduction to Computers Book Back Questions )

Write your Comment