இணைய தளம் மற்றும் மின்னஞ்சல் - ஓர் அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  6 x 1 = 6
 1. WLAN - என்பதன் விரிவாக்கம்

  (a)

  Wireless Local Area Network

  (b)

  Wired local Area Network

  (c)

  Wireless Local Area Netware

  (d)

  Wireless Area Netbande

 2. வளாக வலையமைப்பிற்கான வரம்பு

  (a)

  10 கி.மீ

  (b)

  5 கி.மீ

  (c)

  25 கி.மீ

  (d)

  20 கி.மீ

 3. பின்வருவனவற்றுள் பகரலை (hotspot) எந்த வலையமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறது?

  (a)

  LAN

  (b)

  PAN

  (c)

  WLAN

  (d)

  CAN

 4. யுஎஸ் பி, வைஃபை அடாப்டர்ஸ் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

  (a)

  Data Card

  (b)

  Pen Drive

  (c)

  Dongles

  (d)

  Memory Card

 5. ____________ என்பது ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட சாதனங்களின் தொகுப்பாகும்.

  (a)

  வலையமைப்பு 

  (b)

  WiFi 

  (c)

  இணையம் 

  (d)

  மோடம் 

 6. _______ வலையமைப்பினால் குறைகின்றது.

  (a)

  செலவு 

  (b)

  நேரம் 

  (c)

  உழைப்பு 

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 7. 7 x 2 = 14
 8. ஏதேனும் நான்கு வலைகளின் பெயர்களை பட்டியலிடு

 9. வலையமைப்பு என்றால் என்ன?

 10. தேடு பொறி என்றால் என்ன?

 11. URL - முகவரியில் உள்ள கூறுகள் யாவை?

 12. வலைத்தளம் என்றால் என்ன

 13. மாறக்கூடிய வலைப்பக்கம் என்றால் என்ன?

 14. ஃபிஷிங் (Phishing) என்றால் என்ன?

 15. 5 x 3 = 15
 16. தனிநபர் வலையமைப்பு (PAN) மற்றும் வளாக பகுதி வலையமைப்பு (CAN) வேறுபடுத்துக.

 17. TCP/IP என்றால் என்ன?

 18. டேட்டாகார்டு (Data card) மற்றும் டாங்கில்ஸ் (Dongles) வேறுபடுத்துக

 19. வலைத்தளம், வலைப்பக்கம் வேறுபடுத்துக

 20. மின்னஞ்சலின் நன்மைகள் யாவை?

 21. 3 x 5 = 15
 22. ஏதேனும் 5 இணைய சேவைகள் பற்றி விவரி?

 23. ஏதேனும் 5 இணைய பயன்பாடுகள் பற்றி தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி?

 24. மின் அரசாண்மையில் உள்ள பல்வேறு வகையான ஊடாடுதல் பற்றி விவரி

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் - இணைய தளம் மற்றும் மின்னஞ்சல் - ஓர் அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Applications - Introduction to Internet and Email Model Question Paper )

Write your Comment