எண் முறைகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. கணிப்பொறியின் மைய செயலகத்தில் பிட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

  (a)

  பைட்

  (b)

  நிபில்

  (c)

  வேர்டு நீளம்

  (d)

  பிட்

 2. ஒரு கிலோ பைட் என்பது எத்தனை பிட்டுகளைக் கொண்டது?

  (a)

  1000

  (b)

  8

  (c)

  4

  (d)

  1024

 3. ASCII என்பதன் விரிவாக்கம்:

  (a)

  American School Code for Information Interchange

  (b)

  American Standard Code for Information Interchange

  (c)

  All Standard Code for Information Interchange

  (d)

  American Society Code of Information Interchange

 4. 11012-க்கு நிகரான பதினாறுநிலை மதிப்பு எது?

  (a)

  F

  (b)

  (c)

  (d)

  B

 5. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது எண்ணிலை எண் அல்ல?

  (a)

  645

  (b)

  234

  (c)

  876

  (d)

  123

 6. 6 x 2 = 12
 7. தரவு என்றால் என்ன?

 8. 1ன் நிரப்பு முறைக்கான வழிமுறைகளை எழுதுக

 9. (28)10 க்கு 1ன் நிரப்பு முறையில் விடை காண முடியாது. ஏன் காரணம் கூறு.

 10. பைட் என்றால் என்ன?

 11. கணிப்பொறியில் எங்கள் எந்தெந்த வழிகளில் பிரதியிடப்படுகின்றன?

 12. BCD குறியீட்டு முறை என்றால் என்ன?

 13. 6 x 3 = 18
 14. ISCII குறிப்பு வரைக.

 15. கூட்டு: (அ) -2210 + 1510 (ஆ) 2010 + 2510

 16. பிட் (Bit) என்றால் என்ன?

 17. குறிப்பு வரைக: பதின்ம நிலை எண்முறை.

 18. ASCII குறிப்பு வரைக.

 19. யுனிட்கோட் (Unicode) என்பதன் பயன் யாது? 

 20. 3 x 5 = 15
 21. (அ) மிதப்புப் புள்ளி பதின்ம எண்ணை, இருநிலை எண்ணாக மாற்றுவதற்கான வழிமுறைகளை விவரி.
  (ஆ) (98.46)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 22. பின்வரும் பதின்ம எண்களுக்கு 1ன் நிரப்பி மற்றும் 2ன் நிரப்பிகளை காண்க
  (அ) -98
  (ஆ) -135

 23. (அ) கூட்டுக: 11010102 + 1011012
  (ஆ) கழிக்க: 11010112 – 1110102

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் - எண் முறைகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Applications - Number Systems Model Question Paper )

Write your Comment