இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. இயக்க அமைப்பானது ---------------------

  (a)

  பயன்பாட்டு மென்பொருள்

  (b)

  வன்பொருள்

  (c)

  அமைப்பு மென்பொருள்

  (d)

  உபகரணம்

 2. பின்வரும் இயக்க அமைப்புகளில் மொபைல் சாதனங்களை ஆதரிக்கும் எது?

  (a)

  விண்டடோஸ்  7

  (b)

  லினக்ஸ்

  (c)

  பாஸ்

  (d)

  iOS

 3. ஊடாடு இயக்க அமைப்பு வழங்கும் வசதி.

  (a)

  வரைகலை  பயனர் இடைமுகம் (GUI)

  (b)

  தரவு விநியோகம்

  (c)

  பாதுகாப்பு மேலாண்மை

  (d)

  உண்மையான நேரம் செயலாக்க

 4. பின்வருவனவற்றில் அண்ட்ராய்டு இயக்க அமைப்பின் பதிப்பை எது குறிக்கிறது?

  (a)

  JELLY BEAN

  (b)

  UBUNDU

  (c)

  OS / 2

  (d)

  MITTIKA

 5. 5 x 2 = 10
 6. நினைவக மேலாண்மையின்  நன்மைகள் யாவை?

 7. ஒரு GUI என்றால் எஎன்ன?

 8. பாதுகாப்பு  மேலாண்மையின்  நன்மைகள் யாவை ?

 9. பல்பணியாக்கம் என்றால் என்ன?

 10. கணிப்பொறி பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வேறு இயக்க அமைப்புகள் யாவை ?

 11. 2 x 3 = 6
 12. மொபைல் இயக்க அமைப்பின் உதாரணங்களை விளக்குங்கள்.

 13. இயக்க அமைப்பின் செயலி மேலாண்மையின் நெறிமுறைகளை  விளக்குக

 14. 2 x 5 = 10
 15. பரவல் இயக்க அமைப்பின் கருத்துரு பற்றி விளக்குக.

 16. திறந்த மூல இயக்க அமைப்பின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை  விளக்குக

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் - இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் Book Back Questions ( 11th Standard Computer Applications - Operating Systems Book Back Questions )

Write your Comment