நிகழ்த்துதல் (Basics) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  6 x 1 = 6
 1. ஒரு சில்லுவிலிருந்து வேறொரு சில்லுவிற்கு விரைவாக நகர்த்துவதற்கு இதில் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

  (a)

  திசைகாட்டி

  (b)

  நேவிகேட்டர்

  (c)

  Fill Colour

  (d)

  Page Border

 2. ஸ்லைடு ஷோவைக் காணும் குறுக்கு வழி விசை எது?

  (a)

  F6

  (b)

  F9

  (c)

  F5

  (d)

  F10

 3. தோற்றத்தில் தோற்றமளிக்கும் அனைத்தும் ஸ்லைடுகளின் சிறு பதிப்புகள் கிடை மட்ட வரிசையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்

  (a)

  Notes

  (b)

  Outline

  (c)

  Handout

  (d)

  Slide Sorter

 4. Impress-ல் கொடாநிலை பார்வை அடையாளம் காணவும்?

  (a)

  Normal

  (b)

  Outline

  (c)

  Handout

  (d)

  Slide Sorter

 5. Impress-ல் விளக்கக் காட்சியின் நீட்டிப்பை (extension) அடையாளம் காணவும்?

  (a)

  .odp

  (b)

  .ppt

  (c)

  .odb

  (d)

  .ood

 6. வன்னியா "உலக வெப்பமயம்" என்ற ஒரு விளக்கக் கட்சியை செய்துள்ளார்து. அவர் வகுப்பில் தலைப்பு பேசும் போது தானாக வேதனது ஸ்லைடுஷோ முன்னேற்றம் வேண்டும். இம்ப்ரஸின் எந்த அம்சம் அவள் பயன்படுத்த வேண்டும்?

  (a)

  Custom Animation

  (b)

  Rehearse Timing

  (c)

  Slide Transition

  (d)

  Either (a) or(b)

 7. 10 x 2 = 20
 8. ஒரு சில்லு மற்றும் Slide Show-க்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

 9. எத்தனை உள்ளமைந்த சில்லு தளவமைப்புகள் Impress-ல் அடங்கியுள்ளன?

 10. Impress -யில் வார்ப்புரு -வரையறு.

 11. சில்லுவின் அமைப்பால் என்ன புரிந்துகொள்கிறீர்கள்?

 12. நிகழ்த்துதல் மென்பொருளின் முக்கியச் செயல்பாடுகள் யாவை?

 13. Impress -ன் முதன்மைச் சன்னலின் பகுதிகள் யாவை?

 14. முதன்மைப் பக்கம் பற்றி எழுதுக.

 15. சில்லுகளை ஒரு குழுவாக எவ்வாறு நகர்த்துவாய்?

 16. Save மற்றும் Save As தேர்வுகளுக்கான வேறுபாடு தருக.

 17. Slide Master  ஐ எவ்வாறு தோன்ற செய்யலாம்? எத்தனை வடிவங்களில் அதைக் காணலாம்? 

 18. 3 x 3 = 9
 19. Impress-ல்பயனர்களை ஈர்க்கும் வகையில் எத்தனை வகையான காட்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன.

 20. Slide Sorter காட்சி மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தை வரையறுக்கவும்.

 21. Normal View என்றால் என்ன? விளக்குக.

 22. 3 x 5 = 15
 23. விற்பனையாளர் தனது தயாரிப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கு ஒரு விளக்கக்காட்சியை எப்படி விளக்கலாம் என்பதை விளக்கவும்.

 24. வார்புருக்கள் பயன்படுத்தலில் சில நன்மைகள் பட்டியலிடு.

 25. Impress-ல் உள்ள வரைதல் (Drawing) கருவிப்பட்டையை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் - நிகழ்த்துதல் (Basics) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Applications - Presentation-Basics Basics (OpenOffice Impress) Model Question Paper )

Write your Comment