ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் வேலை செய்தல் (Basics) Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 25
  5 x 1 = 5
 1. முதல் அட்டவணை செயலி எது?

  (a)

  எக்ஸெல் (Excel)

  (b)

  லோட்டஸ் 1-2-3 (Lotus 1-2-3)

  (c)

  விசி கால்க் (Visicalc)

  (d)

  ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் (OpenOffice Calc)

 2. கட்டங்களுடன் கூடிய நிரலாக்கப்பட கணிப்பான்:

  (a)

  அட்டவணைச் செயலி

  (b)

  தரவுத்தளம்

  (c)

  சொற்செயலி

  (d)

  லினக்ஸ்

 3. கால்க்-ல் ஒரு நெடுவரிசையின் தலைப்பு என்பது:

  (a)

  எண்

  (b)

  குறியீடு

  (c)

  தேதி

  (d)

  எழுத்து

 4. ஒரு வாய்ப்பாடு இவற்றுள் எதில் தொடங்கலாம்?

  (a)

  =

  (b)

  +

  (c)

  -

  (d)

  இவையனைத்தும் 

 5. தனித்த நுண்ணுறைப் பார்வையிடலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் குறியீடு எது?

  (a)

  +

  (b)

  %

  (c)

  &

  (d)

  $

 6. 3 x 2 = 6
 7. ஓபன் ஆஃஸ் கால்க்-ல் எத்தனை வகையான கருவிப்பட்டைகள் உள்ளது?

 8. கால்க்-ல் ஒரு வாய்ப்பட்டை உருவாக்குவதற்கான பொது கட்டளை அமைப்பை எழுதுக.

 9. நகலெடுத்து ஓட்டுதல் மற்றும் வெட்டி ஓட்டுதல் வேறுபடுத்துக்க.

 10. 3 x 3 = 9
 11. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-குறிப்பு வரைக.

 12. Backspace மற்றும் Delete பொத்தான்களைப் பயன்படுத்தி தரவுகளை அழித்தலை வேறுபடுத்துக.

 13. ஏதேனும் மூன்று வடிவூட்டல் தேர்வுகளை எழுதுக.

 14. 1 x 5 = 5
 15. கால்க்-ல் நெடுவரிசையின் அகலத்தை எவ்வாறு மாற்றலாம் என்பதை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் - ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் வேலை செய்தல் (Basics) Book Back Questions ( 11th Standard Computer Applications -Spreadsheet-Basics Basics (OpenOffice Calc) Book Back Questions )

Write your Comment