ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் வேலை செய்தல் (Basics) ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. முதல் அட்டவணை செயலி எது?

  (a)

  எக்ஸெல் (Excel)

  (b)

  லோட்டஸ் 1-2-3 (Lotus 1-2-3)

  (c)

  விசி கால்க் (Visicalc)

  (d)

  ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் (OpenOffice Calc)

 2. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ன் மூலப்பயன்பாடு எது?

  (a)

  விசி கால்க் (Visicalc)

  (b)

  லிப்ரே கால்க் (Libre Calc)

  (c)

  லோட்டஸ் 1-2-3 (Lotus 123)

  (d)

  ஸ்டார் ஆஃபீஸ் கால்க் (StarOffice Calc)

 3. கட்டங்களுடன் கூடிய நிரலாக்கப்பட கணிப்பான்:

  (a)

  அட்டவணைச் செயலி

  (b)

  தரவுத்தளம்

  (c)

  சொற்செயலி

  (d)

  லினக்ஸ்

 4. கால்க்-ல் ஒரு நெடுவரிசையின் தலைப்பு என்பது:

  (a)

  எண்

  (b)

  குறியீடு

  (c)

  தேதி

  (d)

  எழுத்து

 5. அட்டவணைத்தாளிளிற்குள் நுண்ணறை சுட்டியை முன்னோக்கி நகர்த்தும் பொத்தான் எது?

  (a)

  Enter

  (b)

  Tab

  (c)

  Shift+Tab

  (d)

  Delete

 6. ஒரு வாய்ப்பாடு இவற்றுள் எதில் தொடங்கலாம்?

  (a)

  =

  (b)

  +

  (c)

  -

  (d)

  இவையனைத்தும் 

 7. +A1\(\wedge \)B2 என்ற வாய்பாட்டுகான வெளியீட்டு மதிப்பு எது?(A1=5, B2=2 என்க)

  (a)

  7

  (b)

  25

  (c)

  10

  (d)

  52

 8. =H1<>H2 என்ற கூற்றுக்கான வெளியீட்டு மதிப்பு என்ன?(H1=12, H2=12 என்க.)

  (a)

  True

  (b)

  False

  (c)

  24

  (d)

  1212

 9. தனித்த நுண்ணுறைப் பார்வையிடலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் குறியீடு எது?

  (a)

  +

  (b)

  %

  (c)

  &

  (d)

  $

 10. அட்டவணைத்தாளில் வடிகட்டல் எத்தனை வகைப்படும்?

  (a)

  3

  (b)

  2

  (c)

  4

  (d)

  5

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் வேலை செய்தல் (Basics) ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard Computer Applications Spreadsheet-Basics Basics (OpenOffice Calc) One Marks Question And Answer )

Write your Comment