சொற்செயலி (Basics) ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. ஓபன் ஆஃபீஸின் வரவேற்புத் திரை எது?

  (a)

  ஸ்டார் டெக்க்ஸ்டாம்

  (b)

  ஸ்டார் சென்டர்

  (c)

  ஸ்டார் திரை

  (d)

  ஸ்டார் விண்டோ

 2. இவற்றுள் எந்த விருப்பம் பயனரால் சாவி அல்லது சாவி சேர்மானம் மூலம் உரை, அட்டவணைகள் மற்றும் வரைபடங்கள் (graphics) போன்றவற்றை இணைக்கமுடியும்.

  (a)

  Autoformat

  (b)

  Automatic

  (c)

  Auto text

  (d)

  Autographics

 3. எண் வரிசையிடும் விருப்பத்தை கொண்ட பட்டிப்பட்டை எது?

  (a)

  File

  (b)

  Edit

  (c)

  Tools

  (d)

  Format

 4. இவற்றுள் எது திரையின் மேல் பகுதியில் தோன்றும்?

  (a)

  பட்டிப்பட்டை

  (b)

  கருவிப்பட்டை

  (c)

  தலைப்புப் பட்டை

  (d)

  வடிவூட்டல் பட்டை

 5. இவற்றுள் எது உரையின் கொடாநிலை தோற்றம்?

  (a)

  உரை வடிவூட்டம்

  (b)

  பக்க வடிவூட்டம்

  (c)

  சிறப்பு வடிவூட்டம்

  (d)

  பத்த வடிவூட்டம்

 6. Find & Replace அம்சம் எந்த பட்டிப்பட்டையில் உள்ளது?

  (a)

  File

  (b)

  Edit

  (c)

  Tools

  (d)

  Format

 7. ஆவணத்தில் உள்ள தேடப்படும் வார்த்தை தோன்றும் எல்லா இடங்களையும் தேர்வு செய்யும் பொத்தான் எது?

  (a)

  File

  (b)

  Find All

  (c)

  Replace

  (d)

  Replace All

 8. ஆவணத்தின் தொடக்கத்திற்கு செல்ல குறுக்கு வழி சாவி எது?

  (a)

  Ctrl+Home

  (b)

  Ctrl+End

  (c)

  Home

  (d)

  End

 9. ஒரு ஆவணத்தில் தேடல் மற்றும் மாற்றியமைத்தலுக்கான குறுக்குவழி சாவி எது?

  (a)

  Ctrl+F1

  (b)

  Ctrl+F4

  (c)

  Ctrl+F5

  (d)

  Ctrl+F7

 10. ஏற்கனவே செய்த செயலை தவிர்க்க உதவும் குறுக்கு வழி சாவி சேர்மானம் யாது?

  (a)

  Ctrl+E

  (b)

  Ctrl+U

  (c)

  Ctrl+Z

  (d)

  Ctrl+n

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் சொற்செயலி (Basics) ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 11th Standard Computer Applications Word Processor Basics (OpenOffice Writer) One Marks Question And Answer )

Write your Comment