கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் (உபுண்டு) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் இயக்க அமைப்பு நிர்வகிக்கும் செயல்களை தேர்வு செய்யவும்

  (a)

  நினைவகம்

  (b)

  செயலி

  (c)

  I/O சாதனங்கள்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 2. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது Linux இயக்க அமைப்பை சார்ந்ததல்ல

  (a)

  Ubuntu

  (b)

  RedHat

  (c)

  CentOS

  (d)

  BSD

 3. Ubuntu-ல் கொடாநிலை மின் –அஞ்சல் பயன்பாட்டை கண்டுபிடி.

  (a)

  Thunderbird

  (b)

  Fire Fox

  (c)

  Internet Explorer

  (d)

  Chrome

 4. Ubuntu-ன் லான்ச்சர் கொடாநிலையாக இருக்கும் அட்டவணை செயலி யாது.

  (a)

  Libre Office Writer

  (b)

  Libre Office Calc

  (c)

  Libre Office Impress

  (d)

  Libre Office Spreadsheet

 5. எந்த பட்டை, திரையின் மேல் பகுதியில் உள்ளது.

  (a)

  பட்டிப்பட்டை

  (b)

  கருவிப்பட்டை

  (c)

  தலைப்புப் பட்டை

  (d)

  பணிப் பட்டை

 6. 7 x 2 = 14
 7. cut தேர்வு மற்றும் copy தேர்வின் பயன்பாடுகள் யாவை?

 8. கோப்பு விரிவாக்கத்தின் நன்மை யாது?

 9. Save மற்றும் Save As-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 10. திறந்த மூல (Open Source) மென்பொருளின் நன்மைகள் யாவை?

 11. Ubuntu OS –ல் இருந்து எவ்வாறு வெளியேறுவாய்?

 12. இயக்க அமைப்பு என்றால் என்ன?

 13. திரைமுகப்பு என்றால் என்ன?

 14. 7 x 3 = 21
 15. இயக்கிகள் (dirves) ஏன் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன என பகுப்பாய்வு செய்க.

 16. Cortana - வின் குறிப்பிட்ட பயன்பாடு எழுதுக?

 17. Thunderbird மற்றும் FireFox-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 18. Ubunto OS-ல் Save மற்றும் Save As-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 19. இரு வகையான சன்னல் திரைகள் யாவை?

 20. உபுண்டு (Ubuntu) என்றால் என்ன?

 21. லான்ச்சர் (Launcher) என்றால் என்ன?அதன் பயன் யாது?

 22. 2 x 5 = 10
 23. விண்டோஸ் இயக்க அமைப்பின் பலவகையான பதிப்புகளை விவரி.

 24. விண்டோஸ் இயக்க அமைப்பில் கோப்பை உருவாக்குதல், மாற்றுபெயரிடுதல், நீக்குதல் மற்றும் சேமித்தலுக்கான வழிமுறையை எழுதி அதை உபுண்டு இயக்க அமைப்புடன் ஒப்பிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் - கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் (உபுண்டு) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Applications - Working With Typical Operating System ( Windows & Linux) Model Question Paper )

Write your Comment