கணினி அறிமுகம் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

  (a)

  வெற்றிடக்குழுல்

  (b)

  திரிதடையகம்

  (c)

  ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள்

  (d)

  நுண்செயலிகள்

 2. தற்காலிக நினைவகம் எது?

  (a)

  ROM

  (b)

  PROM

  (c)

  RAM

  (d)

  EPROM

 3. கட்டிட வரைபடத் திட்டம், பிளக்ஸ் அட்டை போன்றவற்றை அச்சிடப் பயன்படும் வெளியீட்டு சாதனம் எது?

  (a)

  வெப்ப அச்சுப்பொறி

  (b)

  வரைவி

  (c)

  புள்ளி அச்சுப்பொறி

  (d)

  மைபீச்சு அச்சுப்பொறி

 4. ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

  (a)

  தொடுதிரை

  (b)

  திரையகம்

  (c)

  ஒலி பெருக்கி

  (d)

  அச்சுப்பொறி

 5. ஒரு கணிப்பொறி மீண்டும் தொடங்கும் போது எந்தந்த வகையான தொடங்குதலைப் பயன்படுத்துகிறது.

  (a)

  உடன் தொடக்கம்

  (b)

  தண் தொடக்கம்

  (c)

  தொடு தொடக்கம்

  (d)

  மெய் தொடக்கம்

 6. 7 x 2 = 14
 7. கணிப்பொறி என்றால் என்ன?

 8. தரவு மற்றும் தகவல் வேறுபடுத்துக.

 9. மையச் செயலகத்தின் பகுதிகள் யாவை?

 10. கணித ஏரண செயலகத்தின் செயல்பாடு யாது?

 11. கணிப்பொறியின் தந்தை என அழைக்கப்படுவர் யார்? ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார்? 

 12. முதல் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளின் குறைபாடுகளைப் பட்டியலிடு.  

 13. இரண்டாம் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளின் நிறைகள் யாவை?

 14. 7 x 3 = 21
 15. ஒளியியல் சுட்டி மற்றும் லேசர் சுட்டி வேறுபடுத்துக

 16. தட்டல் வகை அச்சுப்பொறியைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 17. ஆறாவது தலைமுறையின் தன்மைகளைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

 18. திரையகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பியல்புகளை பற்றி எழுதுக.

 19. முதல் இழக்கவகைக் கணிப்பொறி பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

 20. கணிப்பொறியின் ஐந்து தலைமுறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் பயன்படுத்திய முதன்மைப் பொருள் யாது?

 21. தட்டல் வகை மற்றும் தட்டா வகை அச்சுப்பொறி - வேறுபடுத்துக்க.

 22. 2 x 5 = 10
 23. கணிப்பொறியின் அடிப்படை பாகங்களைத் தெளிவான விளக்கப்படத்துடன் விளக்கு.

 24. மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சுட்டியின் வகைகளை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி பயன்பாடுகள் Chapter 1 கணினி அறிமுகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Applications Chapter 1 Introduction to Computers Important Question Paper )

Write your Comment