" /> -->

ஒலியியல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 2 = 20
 1. நெட்டலை என்றால் என்ன?

 2. செவியுணர் ஒலியின் அதிர்வெண் என்ன?

 3. எதிரொலிக்குத் தேவையான குறைந்தபட்சத் தொலைவு என்ன?

 4. அலைநீளம் 0.20 மீ உடைய ஒலியானது 331 மீவி-1 வேகத்தில் பரவுகிறது எனில், அதன் அதிர்வெண் என்ன?

 5. மீயொலியை உணரும் ஏதேனும் மூன்று விலங்குகளைக் கூறுக?

 6. ஒலி மற்றும் ஒளி அலைகளை வேறுபடுத்துக.

 7. அடர்குறை மற்றும் அடர்மிகு ஊடகம் என்றால் என்ன?

 8. எதிரொலியின் பயன்பாடுகளைக் கூறுக.

 9. டாப்ளர் விளைவு வரையறு.

 10. கேட்குநருக்கும் ஒலி மூலத்தை சார்பியக்கத்தின் வகைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - ஒலியியல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 10th Science - Acoustics Two Marks Question Paper )

Write your Comment