" /> -->

இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 25
  3 x 1 = 3
 1. பூசா கோமல் என்பது _______ இன் நோய் எதிர்ப்புத் திறன் பெற்ற ரகம் ஆகும்.

  (a)

  கரும்பு

  (b)

  நெல் 

  (c)

  தட்டைப்பயறு 

  (d)

  மக்காச் சோளம் 

 2. DNA விரல்ரேகை தொழில்நுட்பம் ________ DNA வரிசையை அடையாளம் காணும் கொள்கையினை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

  (a)

  ஓரிழை 

  (b)

  திடீர்மாற்றமுற்ற 

  (c)

  பல்லுருத்தோற்ற 

  (d)

  மீண்டும் மீண்டும் வரும் தொடர் 

 3. ஹெக்சாபிளாய்டி கோதுமையில் (2n = 6x = 42) ஒற்றை மயம் (n) மற்றும் அடிப்படைத் தொகுதி (X)குரோமோசோம் எண்ணிக்கை முறையே ________ ஆகும்.

  (a)

  n = 7 மற்றும் x = 21

  (b)

  n= 21 மற்றும் x = 21

  (c)

  n = 7 மற்றும் x = 7

  (d)

  n = 21 மற்றும் x = 7

 4. 3 x 1 = 3
 5. புரதம் செறிந்த கோதுமை ரகம் _______ ஆகும்.

  ()

  அட்லஸ் 66

 6. ஒத்த DNA விரல் ரேகை அமைப்பு __________ இடையே காணப்படும்.

  ()

  ஒற்றைக் கரு இரட்டையர்கள் 

 7. ஜீன் குளோனிங்  முறையில் விரும்பிய DNA, ___________ உடன் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது.

  ()

  பிளாஸ்மிட்

 8. 4 x 1 = 4
 9. சோனாலிகா 

 10. (1)

  கரும்பு 

 11. சக்காரம் 

 12. (2)

  வேர்க்கடலை 

 13. TMV -2

 14. (3)

  அரைக்குள்ள கோதுமை 

 15. இன்சுலின் 

 16. (4)

  rDNA  தொழில் நுட்பத்தில் உருவான முதல் ஹார்மோன்

  2 x 4 = 8
 17. நோய் எதிர்ப்புத் திறனுக்கான பயிர் பெருக்கம் பற்றி விவரி.

 18. உட்கலப்பு மற்றும் வெளிக் கலப்பு-வேறுபடுத்துக.

 19. 1 x 7 = 7
 20. மருத்துவத் துறையில் உயிர்தொழில் நுட்பவியலின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல் Book Back Questions ( 10th Science - Breeding and Biotechnology Book Back Questions )

Write your Comment