" /> -->

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. மரங்கள் வெட்டப்படுவதால் உண்டாகும் விளைவுகள் யாவை?

 2. வன உயிரினங்களின் வாழிடம் அழிக்கப்படுவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் யாவை?

 3. மண்ணரிப்பிற்கான காரணிகள் யாவை?

 4. புதைபடிவ எரிபொருள்களை நாம் ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும்?

 5. சூரிய ஆற்றல் மூலம் எவ்வாறு ஒரு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம் எனப்படுகிறது?

 6. மின்னணுக் கழிவுகள் எவ்வாறு உற்பத்தியாகின்றன?

 7. ஊரணிகள் என்பன யாவை?

 8. தாஜ்மகால் எவ்வாறு அமிலமழையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது?

 9. சூரிய நீர் சூடேற்றி மின்சாரம் தயாரிப்பதில்லை, காரணம் கூறு.

 10. 3R முறை என்பது யாது?

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 10th Science - Environmental Management Two Marks Question Paper )

Write your Comment