" /> -->

உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. புகையிலைப் பழக்கம், அட்ரினலின் சுரப்பைத் தூண்டுகிறது. இதற்குக் காரணமான காரணி

  (a)

  நிக்கோட்டின் 

  (b)

  டானிக் அமிலம் 

  (c)

  குர்குமின் 

  (d)

  லெப்டின் 

 2. மெட்டாஸ்டாசிஸ் இதனுடைய தொடர்புடையது 

  (a)

  வீரியமிக்க கட்டி (மாலிக்னன்ட்)

  (b)

  தீங்கற்ற கட்டி 

  (c)

  அ மற்றும் ஆ 

  (d)

  மகுடக் கழலை நோய் 

 3. மது அருந்தியவுடன், உடலில் முதலில் பாதிக்கப்படும் பகுதி 

  (a)

  கண்கள் 

  (b)

  செவி உணர்வுப் பகுதி 

  (c)

  கல்லீரல் 

  (d)

  மைய நரம்பு மண்டலம் 

 4. 3 x 1 = 3
 5. _______ அதிகப்படியாக பயன்படுத்துவதினால் கல்லீரலில் சிர்ரோஸிஸ் நோய் ஏற்படுகிறது.

  ()

  ஆல்கஹால்

 6. இரத்தப் புற்றுநோய்க்கு ________ என்ற பெயர்.

  ()

  லியூக்கேமியா

 7. இன்சுலின் ஏற்றக் கொள்ளாமை என்பது ________ நீரிழிவு நோயின் நிலை.

  ()

  வகை -2

 8. 4 x 1 = 4
 9. சார்க்கோமா 

 10. (1)

  வயிற்று புற்றுநோய்

 11. கார்சினோமா

 12. (2)

  அதிகப்படியான பசி

 13. பாலிடிப்சியா

 14. (3)

  அதிகப்படியான தாகம்

 15. பாலிபேஜியா

 16. (4)

  இணைப்புத் திசு புற்றுநோய்

  3 x 1 = 3
 17. IDDM

 18. AIDS

 19. NIDDM

 20. 3 x 2 = 6
 21. மனோவியல் மருந்துகள் என்றால் என்ன?

 22. புகைப்பதால் வரும் நோய்களைக் குறிப்பிடுக.

 23. மெட்டாஸ்டாசிஸ் என்றால் என்ன?

 24. 1 x 4 = 4
 25. வகை - 1 மற்றும் வகை - 2 நீரிழிவு நோய்களை வேறுபடுத்துக.

 26. 1 x 7 = 7
 27. மது அருந்துபவர்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சரிசெய்வதற்கான தீர்வைத் தருக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் Book Back Questions ( 10th Science - Health and Diseases Book Back Questions )

Write your Comment