" /> -->

மரபியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  6 x 1 = 6
 1. எந்நிகழ்ச்சியின் காரணமாக 9:3:3:1 உருவாகிறது?

  (a)

  பிரிதல்

  (b)

  குறுக்கே கலத்தல்

  (c)

  சார்பின்றி ஒதுங்குதல்

  (d)

  ஒடுங்கு தன்மை

 2. செல் பகுப்படையும் போது, ஸ்பின்டில் நார்கள் குரோமோசோமுடன் இணையும் பகுதி

  (a)

  குரோமோமியர்

  (b)

  சென்ட்ரோசோம் 

  (c)

  சென்ட்ரோமியர்

  (d)

  குரோமோனீமா 

 3. ஒகசாகி துண்டுகளை ஒன்றாக இணைப்பது _______ 

  (a)

  ஹெலிகேஸ்

  (b)

  டி.என்.ஏ பாலிமெரேஸ்

  (c)

  ஆர்.என்.ஏ பிரைமர்

  (d)

  டி.என்.ஏ லிகேஸ்

 4. மனிதனில் காணப்படும் குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கைக்கை ________ 

  (a)

  22 ஜோடி ஆட்டோசோம்கள் மற்றும் 1 ஜோடி அல்லோசோம்கள்

  (b)

  22 ஆட்டோசோம்கள் மற்றும் 1 அல்லோசோம்

  (c)

  46 ஆட்டோசோம்கள்

  (d)

  46 ஜோடி ஆட்டோசோம்கள் மற்றும் 1 ஜோடி அல்லோசோம்

 5. பன்மய நிலையில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குரோமோசோம்களை  இழத்தல்____________ என அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  நான்மய நிலை

  (b)

  அன்யூபிளாய்டி

  (c)

  யூபிளாய்டி

  (d)

  பல பன்மய நிலை

 6. வடிவ குரோமோசோம்கள் ______ எனப்படும் .

  (a)

  மெட்டாசென்ட்ரிக் 

  (b)

  அக்ரோசென்ரிக் 

  (c)

  சப்மெட்டா சென்ட்ரிக் 

  (d)

  டீலோசென்ட்ரிக் 

 7. 5 x 1 = 5
 8. மெண்டலின் ஒரு ஜோடி வேறுபட்ட பண்புகள்____________ என அழைக்கப்படுகின்றது.

  ()

    அல்லீல்கள் 

 9. ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பின் (ஜீனின்) வெளித்தோற்றம்____________ எனப்படும்.

  ()

  புறத்தோற்றம்(பீனோடைப்)

 10. ஒவ்வொரு செல்லின் உட்கருவில் காணப்படும் மெல்லிய நூல் போன்ற அமைப்புகள்____________ என அழைக்கப்படுகின்றன.

  ()

  குரோமோசோம்கள்

 11. ஒரு டி.என்.ஏ இரண்டு  ____________ இழைகளால் ஆனது.

  ()

  பாலிநியுக்ளியோடைடு 

 12. ஒரு ஜீன் அல்லது குரோமோசோம் ஆகியவற்றின் அமைப்பு அல்லது அளவுகளில் ஏற்படக்கூடிய பரம்பரையாகத் தொடரக்கூடிய மாற்றங்கள் ____________ என அழைக்கப்படுகின்றன.

  ()

  சடுதி மாற்றம் 

 13. 5 x 1 = 5
 14. ஆட்டோசோம்கள்

 15. (1)

  டிரைசோமி 21

 16. இருமய நிலை

 17. (2)

  2n 

 18. அல்லோசோம்கள்

 19. (3)

  23வது ஜோடி குரோமோசோம்கள்

 20. டவுன் நோய்க் கூட்டு அறிகுறி

 21. (4)

  9:3:3:1

 22. இருபண்புக் கலப்பு

 23. (5)

  22 ஜோடி குரோமோசோம்கள்

  5 x 2 = 10
 24. புன்னட் கட்டம் என்றால் என்ன?

 25. கேரியோடைப் என்றல் என்ன?

 26. டி.என்.ஏ  இரட்டிப்பாதல்  என்றால் என்ன?

 27. சடுதிமாற்றம் வரையறு.

 28. டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதலில் பங்குபெறும் நொதிகள்  யாவை?

 29. 5 x 4 = 20
 30. அல்லோசோம்கள் என்றால் என்ன?

 31. ஒகசாகி துண்டுகள் என்றால் என்ன?

 32. குரோமோசோமின் அமைப்பை விவரிக்கவும்.

 33. பாரம்பரியம் மற்றும் வேறுபாடு வரையறு.

 34. சார்பின்றி ஒதுங்குதலின் விதி.

 35. 2 x 7 = 14
 36. டி.என்.ஏ அமைப்பு எவ்வாறு உருவாகியுள்ளது? டி.என்.ஏ வின் உயிரியல் முக்கியத்துவம் யாது?

 37. சடுதிமாற்றம் பற்றி விரிவாக எழுது.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard அறிவியல் - மரபியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 10th Science - Heredity Model Question Paper )

Write your Comment