" /> -->

மரபியல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 18
  9 x 2 = 18
 1. புன்னட் கட்டம் என்றால் என்ன?

 2. ஜீன் என்றல் என்ன?

 3. கேரியோடைப் என்றல் என்ன?

 4. இடியோகிராம் என்றால் என்ன?

 5. டி.என்.ஏ  இரட்டிப்பாதல்  என்றால் என்ன?

 6. சடுதிமாற்றம் வரையறு.

 7. ஜீன் அல்லது புள்ளி சடுதிமாற்றத்தை உள்ளடக்கியவை யாவை?

 8. டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதலில் பங்குபெறும் நொதிகள்  யாவை?

 9. மாலாவின் கன்னத்தில் மிகப்பெரிய வடு ஒன்று காணப்பட்டது. அது தன்னுடைய கல்லூரி நாட்களில் அவள் ஒரு தீவிபத்தினை சந்திக்க நேர்ந்ததால் ஏற்பட்டது. மேலும் தன் கன்னத்திலும் வடுவினை நினைத்து வருத்தப்பட்டாள். மேலும் அவள் தன்னுடைய மருத்துவரிடம் ஆலோசனை கேட்டாள். மருத்துவரும், ''தாங்கள் இந்தவிடுவினை நினைத்து வருத்தப்பட வேண்டாம். இது பெறப்பட்ட பண்பாகும்.'' எனக் கூறி அனுப்பி விட்டார்.
  (அ) பெறப்பட்ட பண்பு என்றல் என்ன?
  (ஆ) மரபுப் பண்பு என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - மரபியல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 10th Science - Heredity Two Marks Question Paper )

Write your Comment