" /> -->

இயக்க விதிகள் இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. நிலைமம் என்பது யாது? அதன் வகைகள் யாவை?

 2. 5N  மற்றும் 15N விசை மதிப்புடைய இரு விசைகள் ஒரே நேரத்தில் பொருள் மீது செயல்படுகின்றன. இவைகளின் தொகுபயன் விசை மதிப்பு யாது? எத்திசையில் அது செயல்படும்?

 3. நிறை-எடை, இவற்றை வேறுபடுத்துக.

 4. நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியினை கூறு.

 5. விண்கலத்தில் உள்ள விண்வெளி வீரர் எவ்வாறு மிதக்கிறார்?

 6. இயந்திரவியல் என்பது யாது? அதன் பிரிவுகளைக் கூறு.

 7. இயக்கத்திற்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. இயக்கத்தின் கூறுகள் யாவை?

 8. 'நேர்க்கோட்டு உந்தம்' - வரையறு.

 9. தொகுபயன் விசை என்றால் என்ன?

 10. எதிர் சமனி என்றால் என்ன?

 11. சுழற்புள்ளி என்றால் என்ன?

 12. கணத்தாக்கு என்பது யாது?

 13. 'g' என்பது யாது? வரையறு.

 14. நிறை வரையறு.

 15. தோற்ற எடை என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - இயக்க விதிகள் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 10th Science - Laws of Motion Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment